Zapłata wynagrodzenia a nienależyte wykonanie umowy

Agnieszka TrzaskaAgnieszka Trzaska
Prawnik

Jednym z ważniejszych elementów każdej umowy jest określenie terminów spełnienia poszczególnych świadczeń, do których zobowiązały się strony. W szczególności należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię uregulowania zapłaty ceny, gdyż w praktyce nierzadko zdarzają się sytuacje, iż nasz kontrahent pozostając w błędnym przekonaniu swojego uprawnienia wstrzymuje się z zapłatą wynagrodzenia lub ceny w przypadku nieprawidłowego wykonania przez nas umowy.

Takie przeświadczenie jest błędne, gdyż zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt: V ACa 430/12 „Po przyjęciu rzeczy stanowiącej przedmiot sprzedaży, dotkniętej wadą, zarzut niedopełnienia umowy i prawo powstrzymania się za spełnieniem świadczenia wzajemnego (art. 488 § 2 KC), tj. zapłatą ceny nie przysługuje kupującemu. W takiej sytuacji z chwilą wydania rzeczy powstaje po stronie sprzedawcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży (art. 556 i nast. KC) bądź odszkodowawcza na zasadach ogólnych (art. 471 KC). (…) sam fakt występowania wad, a nawet ich reklamowanie - zawiadomienie o wadzie, nie uzasadnia wstrzymania zapłaty ceny. Podobnie, jak sam zarzut wadliwości dostarczonych rzeczy nie daje sam przez się podstaw a limine do oddalenia powództwa o zapłatę ceny.”

Podsumowując, co do zasady nie można tak po prostu odmówić zapłaty całości wynagrodzenia, jeżeli druga strona umowy wykonała swoje zobowiązanie, nawet wtedy, gdy zobowiązanie to zostało wykonane nienależycie.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika