Co może akcjonariusz?

Jakiś czas temu 95 % akcji Śląsk Wrocław S.S.A. zostało sprzedanych nowemu właścicielowi. Czynności tej nie stoi na przeszkodzie Kodeks spółek handlowych, który w art. 337 § 1 stanowi, iż akcje są zbywalne. Objęcie większościowego pakietu akcji daje ich właścicielowi określone uprawnienia, o których chciałbym wspomnieć w dzisiejszym artykule.
Najważniejszymi spośród uprawnień akcjonariuszy są: prawo udziału w walnym zgromadzeniu oraz prawo udziału w zyskach. W myśl art. 411 § 1 k.s.h. akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, a uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej (art. 414 k.s.h.). Oznacza to, iż nowy właściciel akcji Śląsk Wrocław S.S.A. jest w stanie jednoosobowo podejmować uchwały na walnym zgromadzeniu i tym samym decydować o najważniejszych sprawach spółki, w tym o powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu (jeżeli statut przewiduje taką możliwość). Do kompetencji walnego zgromadzenia należy między innymi podejmowanie uchwał w zakresie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, jak również nabywania i zbywania nieruchomości. Drugie ze wskazanych uprawnień oznacza, iż akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 ksh). Według art. 347 § 2 zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
Pomimo zmiany właściciela spółka pozostaje nadal tą samą osobą prawną, nie można bowiem w przypadku zbycia akcji mówić o przekształceniu spółki, czy też następstwie prawnym. Zmiana większościowego akcjonariusza nie ma wpływu na zobowiązania spółki, jak również przysługujące jej wierzytelności.
Na uwagę zasługuje przy tym fakt, iż ustawa o sporcie kwalifikowanym – aby nie dopuścić do objęcia przez jedną osobę pełnej kontroli nad daną dyscypliną sportu – w art. 5 stanowi, iż osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca akcje w klubie sportowym nie może posiadać akcji w innym klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w tej samej dyscyplinie sportu, ani też zasiadać w jego organach.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika