Czy będę odpowiadał?

Bardzo często podpisanie przez zawodnika kontraktu z nowym klubem sportowym wiąże się dla niego z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Dlatego też niejednokrotnie w treści kontraktu zawierane są postanowienia o przekazaniu takiemu graczowi przez klub mieszkania, jak również samochodu, telefonu itp. Oczywiście, przedmioty te udostępniane są zawodnikowi tylko na czas obowiązywania umowy. Po jej wygaśnięciu zawodnicy są zwykle obowiązani do ich zwrotu.
W dzisiejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na aspekt odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z powierzonym mieniem. Odpowiedzialność taka może mieć dwojakie oblicze w zależności od rodzaju umowy podpisanej między stronami, tj. umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem jego zwrotu, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu (art. 124 k.p.). Biorąc pod uwagę regulacje kodeksowe (art. 124 § 3 k.p.), jak również orzecznictwo Sądu Najwyższego, należy stwierdzić, że pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym, jeżeli udowodni, bądź wykaże z wysokim prawdopodobieństwem, że szkoda powstała na skutek zdarzeń od niego niezależnych.
Odnosząc się z kolei do umowy cywilnoprawnej, wydaje się, iż w tym wypadku można zastosować regulacje prawne dotyczące instytucji najmu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zawodnik, po wygaśnięciu umowy kontraktowej, obowiązany jest do zwrotu rzeczy w stanie niepogorszonym. Jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego jej używania (art. 675 § 1 k.c.).
Co do samego dochodzenia roszczeń z tytułu szkody w powierzonym mieniu, powierzający próbują nierzadko uprościć to postępowanie poprzez podpisanie zobowiązania pisemnego, na mocy którego osoba, której mienie powierzono z góry zgadza się, iż powierzający w przypadku powstania w mieniu szkody dokona stosownego potrącenia części należnego mu wynagrodzenia. Zaznaczyć jednak trzeba, iż – zgodnie z twierdzeniami doktryny prawa – taką formę postępowania należy zasadniczo uznać za niedopuszczalną.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika