Czynność prawna "z samym sobą"

W poprzednim artykule, omawiając działanie pełnomocników w sporcie, podałem przykład czynności prawnej „z samym sobą”, tj. takiej, w której ten sam pełnomocnik reprezentuje obie strony. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia np. wówczas, gdy agent sportowy, przy zawieraniu kontraktu o uprawienie piłki nożnej, będzie jednocześnie pełnomocnikiem zawodnika oraz klubu sportowego. Mając na uwadze ochronę interesów mocodawcy, w art. 108 Kodeksu Cywilnego, wprowadzony został zakaz dokonywania czynności prawnych tego rodzaju. Oznacza to, iż agent sportowy pośrednicząc w zawarciu kontraktu nie może reprezentować jednocześnie dwóch stron – zawodnika oraz klubu sportowego.
Mimo stanowczego brzmienia poruszanego tu zakazu, czynność prawna dokonana z jego naruszeniem, nie jest czynnością bezwzględnie nieważną, a jedynie niezupełną. Oznacza to, iż ważność dokonanej czynności prawnej zależy od jej potwierdzenia przez każdego z mocodawców. Skuteczność takiej czynności jest zatem zawieszona dopóty, dopóki nie nastąpi jej potwierdzenie albo odmowa potwierdzenia przez osoby, w imieniu których została ona dokonana. Kodeks cywilny nie ogranicza potwierdzenia żadnym terminem, daje tylko każdej ze stron możliwość wyznaczenia drugiej stronie terminu do potwierdzenia dokonanej czynność. Zapis ten ma na celu skrócenie okresu niepewności co do tego, czy dokonana czynność prawna jest ważna, czy też nie. Potwierdzenie powoduje bowiem, iż czynność prawna jest w pełni skuteczna od samego początku, tj. od daty jej dokonania. Z kolei brak potwierdzenia umowy lub bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego drugiej stronie do jej potwierdzenia powodują, iż umowa taka jest bezwzględnie nieważna. Jeżeli do ważności dokonanej czynności prawnej wymagana jest forma szczególna (np. akt notarialny) to potwierdzenie powinno nastąpić w takiej samej formie, w pozostałych przypadkach może mieć ono formę dowolną. Przyjmuje się jednak, iż milczenie nie może być poczytane jako potwierdzenie dokonanej czynności prawnej.
Od zakazu dokonywania czynności prawnych „z samym sobą” ustawodawca wprowadził jednak dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której upoważnienie do dokonania tego rodzaju czynności wynika wprost z treści pełnomocnictwa. Choć doktryna dopuszcza udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności prawnej „z samym sobą” w sposób dorozumiany, postuluje się, aby ze względu na bezpieczeństwo i pewność obrotu, zezwolenia takie udzielane były w sposób wyraźny w samym pełnomocnictwie. Drugi wyjątek dotyczy z kolei sytuacji, w której ze względu na treść dokonywanej czynności prawnej, wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. W tych dwóch przypadkach pełnomocnik może więc dokonać czynności prawnej „z samym sobą”, która będzie w pełni skuteczna i do swojej ważności nie będzie wymagała potwierdzenia przez mocodawców.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika