Klub sportowy sp. z o.o.

Jak już wspominałem w ostatnim artykule, po zmianach przepisów, rozszerzony został katalog form prawnych podmiotów mogących prowadzić kluby sportowe. Przewidziana została m.in. możliwość prowadzenia klubu sportowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dzisiejszym numerze przybliżę nieco tę formę organizacyjno-prawną, jako najbardziej optymalną do prowadzenia klubu sportowego. Spółka z o.o. jest typem spółki szeroko rozpowszechnionym w obrocie, wręcz idealnym do prowadzenia małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych. Jej istotą jest zgrupowanie środków kapitałowych przez wspólników z jednoczesnym ograniczeniem ich odpowiedzialności jedynie do majątku, który wnieśli do spółki. Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu dopuszczalnym prawnie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przy jej zawiązaniu konieczne jest zgromadzenie kapitału zakładowego w kwocie nie mniejszej niż 50 tyś zł. Kapitał ten dzieli się na udziały przypadające wspólnikom. Aby zawiązać spółkę z o.o. niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, wniesienie całego kapitału zakładowego przez wspólników oraz powołanie zarządu. Przy tworzeniu spółki należy też ponieść koszty związane z jej rejestracją w KRS oraz z ogłoszeniem wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (łącznie 1.500 zł). Szczególną zaletą spółki z o.o. jest atrakcyjna formuła jej działalności, polegająca na tym, że wspólnicy profitują z korzyści ekonomicznych spółki, nie ponosząc odpowiedzialności za jej zobowiązania, za które to spółka odpowiada samodzielnie. Przy tej niebywałej korzyści udziałowcy mają jednocześnie realny wpływ na działalność spółki. Pozycja każdego wspólnika jest zdeterminowana wielkością jego udziału w kapitale zakładowym, co w istotny sposób różni wspólników spółki z o.o. od np. członków stowarzyszenia. W tym drugim bowiem przypadku członkowie tylko poprzez sam fakt uczestniczenia w stowarzyszeniu oraz zupełnie niezależnie od zaangażowania osobistego i materialnego decydują w równym stopniu o celach i działalności stowarzyszenia, a wola większości decyduje wbrew woli mniejszości. Kluby sportowe prowadzone w formie sp. z o.o. mogą zaangażować się ponadto w prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, nastawionej przy tym na osiągnięcie konkretnych korzyści finansowych np. poprzez organizację imprez sportowych, sprzedaż biletów lub gadżetów. Zyski osiągnięte przez spółkę pod koniec roku obrotowego mogą zostać podzielone pomiędzy wspólników w postaci dywidendy, co w przypadku dochodu osiągniętego przez stowarzyszenie byłoby zabronione przez prawo. Z powyższego wynika, że na gruncie obecnych regulacji prawnych istnieje możliwość prowadzenia klubu sportowego w formie przystępnej i klarownej, z jednoczesnym zaangażowaniem stosunkowo niewielkich środków finansowych, w porównaniu chociażby ze sportową spółka akcyjną, gdzie minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi aż 500 tyś zł. Jedynym mankamentem obecnych rozwiązań ustawodawczych jest brak możliwości bezpośredniego przekształcania funkcjonujących już stowarzyszeń w spółki z o.o., co jednakże – przy zastosowaniu odpowiednio innych przepisów - nie jest procesem niemożliwym do przeprowadzenia.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika