Konstytucja marketingowa

Jak wynika z raportu PLK dotyczącego realizacji założeń tzw. Konstytucji marketingowej, część klubów nie respektuje umowy zawartej przez PLK S.A. ze sponsorem ligi. Dominet Bankiem. Konstytucja marketingowa określa, które miejsca na parkiecie może sprzedać klub, a które należą do ligi. Jak się okazuje, niektóre spośród klubów, jeszcze przed podpisaniem przez PLK S.A. umowy ze sponsorem ligi, zawarły umowy reklamowe ze sponsorami klubowymi, udostępniając im miejsce reklamowe tam, gdzie według Konstytucji powinna być umieszczona reklama sponsora ligi.
Rozpoczynając rozważania prawnicze, sięgamy w tym zakresie do regulacji zobowiązań i skutków ich niewykonania zawartych w Kodeksie cywilnym. Zobowiązanie jest to stosunek prawny, w którym jedna strona (podmiot uprawniony) zwana wierzycielem może żądać od drugiej strony (podmiot zobowiązany) zwanej dłużnikiem określonego zachowania się, zwanego świadczeniem. Na dłużniku spoczywa obowiązek spełnienia tego świadczenia. Następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest najczęściej powstanie szkody, zaś skutkiem wtórnym niewykonania zobowiązania jest według art. 471 k. c. odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika. Jak stanowi wspomniany artykuł: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów naprawienia szkody, która powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ale jedynie zobowiązania niepieniężnego (z jakim mamy do czynienia w omawianej sytuacji) jest tzw. kara umowna. Przewiduje ją art. 483 k.c. Kara umowna jest zastrzeżeniem w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.
Jak rozstrzygnięta zostanie kwestia niewykonania zobowiązania przez wspomniane kluby Dominem Basket Ligi? Warto w tej sytuacji pamiętać o idei polubownego rozwiązywania sporów.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika