Kontrakt trenerski

W ostatnich tygodniach wiele zainteresowania wzbudza kwestia rozwiązania umowy Wisły Kraków z Henrykiem Kasperczakiem. Według powszechnej opinii prawników jest to niezwykle dobrze skonstruowana dla trenera umowa, która, w razie konfliktu z klubem, daje mu bardzo silną pozycję.
Umowy między klubem a trenerem mogą mieć formę umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Umowy cywilnoprawne najczęściej bazują na konstrukcji umowy o dzieło lub umowy zlecenia (kontrakt menedżerski). W przypadku każdej z tych umów dopuszczalna jest swoboda kształtowania stosunku między stronami. W umowach o pracę, prawo nie daje jednak stronom zbyt wielu możliwości elastycznego ustalania relacji między nimi. Znacznie więcej możliwości daje prawo cywilne, gdzie przepis art. 353 [1] kodeksu cywilnego zezwala na bardzo różnorodne układanie stosunków między stronami. W prawie cywilnym naczelną zasadą jest zasada swobody umów. Jest ona nieco ograniczona przez bezwzględnie obowiązujące przepisy ustaw, a także umów międzynarodowych. Postanowienia umowy, sprzeczne z takimi przepisami są po prostu nieważne.
Umowy mogą być zawarte na czas nieokreślony lub określony, poprzez wyznaczenie terminu, do którego obowiązują. Jeśli wyznacza się termin końcowy obowiązywania umowy następuje to poprzez wskazanie daty lub okoliczności, od których uzależnia się wygaśnięcie umowy, np. zdobycie mistrzostwa kraju, odpadniecie z rozgrywek, itd. W sytuacji, kiedy umowa zawarta jest na czas nieokreślony, każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania za wypowiedzeniem, którego okres wyznaczają postanowienia umowy lub przepisy prawa. Kontrakt taki może przestać obowiązywać także wówczas, jeżeli wystąpią nadzwyczajne okoliczności w nim przewidziane. Wszystkie umowy mogą być ponad to rozwiązane w drodze porozumienia stron.
W trakcie obowiązywania kontraktu, każda ze stron upoważniona jest do odstąpienia od niego, jeśli druga strona nie wywiązuje się z jego postanowień. Stanowi o tym przepis art. 491 Kodeksu Cywilnego. Powodem do odstąpienia będzie np. nie wywiązywanie się z obowiązków trenera, opóźnienia lub nawet nie płacenie wynagrodzenia za wykonaną pracę. W przypadku umów-zlecenia przepisy kodeksu gwarantują zleceniodawcy i zleceniobiorcy prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie (art. 749 kc). Ten sam artykuł nakłada na wypowiadającego dotkliwy obowiązek – będzie on musiał wynagrodzić drugiej stronie szkodę, która powstanie w wyniku wypowiedzenia umowy.
Sankcje finansowe są zresztą często spotykanym sposobem zabezpieczania interesów stron. Zazwyczaj, w kontraktach trenerskich przewiduje się możliwość zerwania umowy przez klub lub trenera, co jednak łączy się z koniecznością uiszczenia na rzecz drugiej strony kar umownych. Ich wysokość strony ustalają wspólnie i żadna z nich nie będzie miała możliwości samodzielnej zmiany tych postanowień. Strony zawsze mogą szukać porozumienia i próbować załatwić spór na drodze negocjacji. Do tego konieczna jest jednak wola obu stron.
Jeśli strony nie mogą się porozumieć, a któraś z nich nie wykonuje postanowień kontraktu, sprawę będzie rozstrzygał sąd. Często przepisy związków sportowych przewidują istnienie sądów polubownych. Jeśli strony dokonały zapisu na sąd polubowny, to właśnie on będzie rozstrzygał taki spór. Jeśli takiego zapisu nie ma – poszkodowany może skierować sprawę bezpośrednio do sądu powszechnego.

 

Pobierz: Umowa menedżerska pomiędzy menedżerem i trenerem [.doc]


Pobierz: Umowa menedżerska pomiędzy menedżerem a zawodnikiem [.doc]

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika