Kontrakt trenerski: umowa zlecenia czy o dzieło?

W praktyce często spotyka się sytuacje, kiedy umowy trenerskie zawierane są nie tylko w formie umowy o pracę czy umowy nienazwanej uregulowanej w art. 750 Kodeksu cywilnego, ale również w formie umowy o dzieło czy zlecenia! Obowiązujące przepisy prawne nie stanowią wprost, czy taka praktyka jest poprawna i dozwolona.
Z terminem kontrakt trenerski lub umowa trenerska spotykamy się na gruncie polskiego prawa cywilnego, na którym pojęcie to nie zostało jednak zdefiniowane. Uważa się, iż kontrakt trenerski stanowi swoistego rodzaju umowę regulującą wzajemne relacje trenera i zatrudniającego go klubu sportowego. Z jednej strony kształtuje prawa i obowiązki trenera, z drugiej strony natomiast, określa pozycję prawną klubu sportowego. Stanowi on specyficzną instytucję prawną prawa sportowego. Bezsprzecznie kontrakt taki może zostać zawarty w formie umowy o pracę czy umowy nienazwanej uregulowanej w art. 750 Kodeksu cywilnego. W przypadku jednakże umowy o dzieło czy zlecenia pojawiają się pewne wątpliwości.
Przede wszystkim należy stwierdzić, iż kontrakt trenerski zwarty w formie umowy o dzieło nie będzie umową o świadczenie usług. Usługa bowiem polega na świadczeniu dla określonych podmiotów oraz w ich interesie, czynności prawnych i faktycznych określonego rodzaju, bez uzależniania okoliczności jej wykonania od osiągnięcia określonego uprzednio rezultatu. Dlatego też główną cechą charakterystyczną dla umowy o dzieło będzie określony rezultat, dzieło.
Dokonując powyższych rozważań nasuwa się pytanie, jaki element działań trenera może stanowić dzieło? Można odpowiedzieć, iż zawarcie w kontrakcie zapisów w stylu: „trener wprowadzi drużynę do II ligii”, „trener doprowadzi do wygrania określonej liczby spotkań w sezonie” będzie stanowić rozwiązanie i próbę obejścia przepisów. Jednakże bardzo nieudolną, dlaczego?
Z zawarciem umowy o dzieło wiążą się pewne tylko dla niej charakterystyczne cechy i instytucje prawne. Wszystko będzie w porządku, gdy trener wywiąże się z zapisów kontraktowych. Jednakże jak będzie przedstawiać się sytuacja w przypadku braku zrealizowania określonego w kontrakcie rezultatu? Argumentem przemawiającym za niemożnością zawierania z trenerami umów o dzieło jest instytucja rękojmi za wady, gdyż jest ona konieczną przesłanką do zakwalifikowania danej umowy jako umowy o dzieło.
W przypadku zawierania umów zlecenia odpowiedź będzie prosta. Zgodnie z art. 734 ust. 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przepis ten stanowi definicję legalną umowy zlecenia, z której wynika, iż przedmiotem umowy zlecenia mogą być tylko wykonywane czynności prawne. Za czynność prawną natomiast uznaje się świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie ludzkie, zmierzające do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli składających się na treść czynności prawnej. Tak więc należy uznać, iż koniecznym elementem każdej czynności prawnej jest oświadczenie woli. Niemożliwe w tej sytuacji jest stwierdzenie, iż czynności dokonywane przez trenera mogą stanowić oświadczenie woli.
Nie wolno zapominać, iż nie nazwa stanowi o rodzaju zawartej umowy, a jej treść.

 

Pobierz: Kontrakt menedżerski pomiędzy menedżerem i trenerem [.doc]


Pobierz: Kontrakt menedżerski pomiędzy menedżerem a zawodnikiem [.doc]

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika