Medaliści zawodów „Przyjaźń 84”

Zapewne wielu Czytelników pamięta zawody „Przyjaźń 84” rozgrywane jako alternatywa państw socjalistycznych dla Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Zawody te miały charakter zbliżony do olimpiady, a jedyną różnicą w stosunku do igrzysk olimpijskich było ograniczenie kręgu uczestników tych zawodów do reprezentantów państw socjalistycznych. Brała w nich udział również reprezentacja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jako jednego z państw socjalistycznych. Na zawodach tych polscy sportowcy odnieśli zwycięstwa w dżudo, jeździectwie, lekkoatletyce i szermierce.
Pod względem prawnym uczestnicy tych zawodów nie posiadali pozycji równorzędnej z innymi sportowcami biorącymi udział w igrzyskach olimpijskich, co przejawiało się np. w braku uprawnienia do otrzymywania z budżetu państwa świadczeń pieniężnych, które przysługiwały olimpijczykom. Dopiero w 2005 r. pojawiła się propozycja dokonania zmian ustawowych i przyznania polskim medalistom zawodów „Przyjaźń 84” takich samych praw jak medalistom olimpijskim. W obecnym brzmieniu ustawa o sporcie kwalifikowanym stanowi, iż polskim reprezentantom igrzysk olimpijskich, spełniającym enumeratywnie wyliczone przesłanki ustawowe, przysługuje świadczenie pieniężne z budżetu państwa. Wypłacane jest ono w danym roku kalendarzowym w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Powyższe świadczenie jest przewidziane dla uczestników igrzysk, którzy zdobyli co najmniej jeden medal olimpijski, ukończyli 35 rok życia, nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, posiadają obywatelstwo polskie jak również stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Bezwzględny zakaz pobierania świadczenia przewidziany został dla sportowców, którzy zostali ukarani za popełnienie umyślnego przestępstwa.
Wspomniana idea przyznania polskim medalistom zawodów „Przyjaźń 84” takich samych uprawnień jak medalistom olimpijskim, przeobraziła się w poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym. Przewiduje on nowelizację art. 38 tejże ustawy poprzez dodanie nowego ust. 1a w brzmieniu: „Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 (świadczenie należne medalistom olimpijskim – dop. aut.) przysługuje także reprezentantom Polski na zawodach „Przyjaźń 84”, którzy zdobyli co najmniej 1 medal oraz spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2-6 (warunki, których katalog przedstawiłem powyżej – dop. aut.)”.
Jak wskazuje sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu w uzasadnieniu do proponowanych zmian „wyłączenie osób, które uzyskały medale na zawodach „Przyjaźń 84”, z kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego nie daje się pogodzić z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. Nie ulega wątpliwości, że obecny stan prawny dyskryminuje uczestników wymienionych zawodów, a tym samym pozostaje w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów jest dopuszczalne wtedy, gdy występuje między nimi cecha relewantna. Cechy tej nie może jednak stanowić udział w zawodach „Przyjaźń 84”, skoro zawody te miały charakter identyczny z igrzyskami olimpijskimi.”

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika