Obniżanie wynagrodzeń

W ostatnim czasie włodarze niektórych spośród klubów piłkarskich, niezadowoleni z wyników sportowych osiąganych przez swoich graczy, starają się ukarać ich finansowo poprzez obniżenie im wynagrodzeń. W zależności od tego czy kontrakt zawierany pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem traktowali będziemy jako umowę o pracę, czy jako umowę cywilnoprawną, różne będą możliwości i warunki skorzystania z takiej kary. Trzeba jednak podkreślić, iż zarówno stosunki zawiązane na podstawie umowy o pracę, jak również umowy cywilnoprawnej teoretycznie dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia przez zobowiązanego do jego wypłacenia.
Jako pierwsze – ze względu na bardziej przejrzystą sytuację – omówię obniżenie wynagrodzenia ze stosunku zawartego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Otóż, odnosząc się do oczywistej w prawie cywilnym zasady swobody umów, należy stwierdzić, iż strony zawierające umowę cywilnoprawną mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Na tej podstawie oczywistym jest, iż – jeśli taki zapis znajduje się w umowie – klub sportowy może ukarać zawodnika obniżeniem lub nawet całkowitym odebraniem wynagrodzenia. Kara taka wydaje się niemożliwa, jeśli kontrakt (umowa cywilnoprawna) o tym nie wspomina.
Obniżenie wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę możliwe jest natomiast na podstawie art. 82 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi: „Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu”. Biorąc pod uwagę, iż czynności wykonywane przez sportowca na rzecz klubu nie są niczym innym jak usługą, należy przyjąć, że art. 82 k.p. jest w tej sytuacji jak najbardziej odpowiedni. Samo obniżenie wynagrodzenia nie jest jednak takie proste. Pracownik – zgodnie z Kodeksem pracy – spełnia bowiem świadczenie pracy zgodnie z treścią zobowiązania, jeżeli działa z wymaganą sumiennością i starannością. Wadliwy wynik pracy (czyli w naszej sytuacji niekorzystny wynik sportowy), jako leżący poza treścią zobowiązania, nie obciąża pracownika, jeżeli nie wynika z niezachowania należytej sumienności i staranności przy wykonywaniu pracy. Przepis art. 82 k.p. nie zmienia zasady, że wynik pracy leży poza treścią zobowiązania wynikającego ze stosunku pracy. Pracownik nie ma bowiem prawa do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy wadliwe wykonanie usługi nastąpiło z jego winy. Z kolei - zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego - dowód wykazania winy pracownika ciąży na pracodawcy. Można przypuszczać, iż w większości przypadków udowodnienie winy piłkarza byłoby dla klubu bardzo trudnym zadaniem.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika