Oddajcie mi kasę!

Do częstych niestety należą przypadki, kiedy zawodnicy lub trenerzy nie otrzymują w terminie należnego im wynagrodzenia. W sytuacji, kiedy nie można dojść do porozumienia co do spłaty długu, pozostaje dochodzenie roszczenia na drodze sądowej. Wszczęcie postępowania sądowego rozpoczyna się wniesieniem pozwu, w którym powód domaga się wydania nakazu zapłaty i zasądzenia od pozwanego kwoty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami za czas zwłoki. Jeżeli zawodnik lub trener ma podpisaną z Klubem umowę o pracę pozew wnosi do Wydziału Pracy, gdy zaś kontrakt cywilnoprawny – do Wydziału Cywilnego, sądu właściwego ze względu na siedzibę Klubu. Przy wartości przedmiotu sporu do 75.000,00 zł właściwym rzeczowo jest Sąd Rejonowy. Od pozwu w sprawach cywilnych uiszcza się wpis sądowy wynoszący ok 2% od wartości przedmiotu sporu, w sprawach pracowniczych pracownik zwolniony jest z opłat sądowych. Uznając zasadność powództwa sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym (ten ostatni jest korzystniejszy dla powoda, ale do jego wydania muszą być spełnione określone przesłanki np. uznanie długu poprzedzone wezwaniem do zapłaty). Po wydaniu nakazu zapłaty pozwany ma 2 tygodnie na zapłacenie zasądzonej kwoty bądź wniesienie sprzeciwu lub zarzutów. Sprzeciw wnosi się od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i wówczas dodatkowy wpis w wysokości 6 % uiszcza powód (w przypadku zarzutów pozwany). Po wniesieniu sprzeciwu lub zarzutów sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu zwykłym i kończy się wydaniem wyroku na rozprawie. Gdy nakaz zapłaty lub wyrok jest prawomocny, a pozwany nie uregulował swojego zadłużenia, wszczyna się postępowanie egzekucyjne. W tym celu kieruje się wniosek egzekucyjny wraz ze wskazaniem majątku, z którego ma być prowadzona egzekucja. Przy wnoszeniu wniosku nie ponosi się stałych kosztów, niekiedy jednak komornik wzywa o zaliczkę na wydatki (ok 100,00 zł). Postępowanie egzekucyjne kończy się bądź jego umorzeniem ze względu na ściągnięcie całej kwoty zadłużenia, bądź też umorzeniem ze względu na bezskuteczność egzekucji.
Alternatywą dla sądownictwa powszechnego jest sądownictwo polubowne, istniejące przy innych związkach sportowych. Dziwnym jest, iż nie zostało ono rozwinięte przy polskim związku koszykówki.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika