Pełnomocnicy w sporcie

Coraz częściej sportowcy oraz kluby sportowe reprezentowani są przez wykwalifikowane osoby – tzw. agentów oraz menedżerów sportowych. Bez wątpienia wynika to z zawiłości ekonomicznych, marketingowych oraz formalno-prawnych, jakie pojawiają się w kontaktach podmiotów funkcjonujących w sporcie profesjonalnym.
Warto zatem bliżej przyjrzeć się przepisom dotyczącym przedstawicielstwa. Materię tą reguluje Kodeks Cywilny, który przewiduje ogólną zasadę, że czynności prawnej (poza pewnymi wyjątkami) można dokonać przez przedstawiciela. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się bądź na ustawie – mamy wówczas do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym (np. rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka) – bądź na oświadczeniu reprezentowanego – czyli pełnomocnictwie. W tym drugim przypadku mocodawca udziela innej osobie pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. W sytuacji więc, gdy umocowanie do działania w cudzym imieniu (sportowca, klubu sportowego) wynika z oświadczenia woli reprezentowanego, mamy do czynienia z pełnomocnictwem. Sportowiec lub klub sportowy staje się wówczas mocodawcą, agent sportowy – pełnomocnikiem, a stosunek prawny ich łączący określany jest mianem pełnomocnictwa. Od tego momentu każda czynność prawna dokonana przez agenta lub menedżera, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, będzie wywoływała skutki bezpośrednio dla sportowca lub klubu sportowego.
Wśród pełnomocników działających w sporcie profesjonalnym można wyróżnić agentów sportowych oraz menedżerów sportu. Przyjmuje się, iż agenci sportowi to osoby, które umocowane są do podejmowania czynności określonego rodzaju (np. poszukiwanie klubu sportowego oraz reprezentowanie zawodnika w trakcie negocjacji i podpisywania kontraktu). Menedżerami sportu są z kolei osoby związane z klubem sportowym, do zadań których poza reprezentowaniem klubu należą także inne czynności związane z jego prowadzeniem. Zakres kompetencji menedżera sportu jest zatem szerszy od obowiązków i uprawnień agenta sportowego.
W sporcie profesjonalnym najczęściej spotykamy się z osobami, które zawodowo zajmują się reprezentowaniem sportowców, bądź klubów sportowych i w tym zakresie występują jednocześnie w imieniu większej liczby podmiotów. Stają się oni tym samym swego rodzaju „adwokatami sportowymi”. Dopóki interesy mocodawców jakiegoś pełnomocnika nie będą ze sobą powiązane, to nie ma prawnych przeszkód do tego, aby mógł on reprezentować kilka podmiotów jednocześnie (sportowców, klubów sportowych). Może się jednak zdarzyć, iż ta sama osoba, będąc pełnomocnikiem, stanie po obu stronach konkretnej czynności prawnej. Taka sytuacja wystąpi np. wówczas, gdy - ten sam agent sportowy będzie reprezentował zawodnika oraz klub sportowy przy podpisywaniu umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. czynnością prawną „z samym sobą”. Skutki takiej czynności oraz przypadki, w których dopuszcza się możliwość dokonania czynności „z samym sobą” omówię w kolejnym artykule.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika