Procedura rejestracyjna statutu PZPN

23 stycznia br. ówczesny kurator PZPN złożył w sądzie wniosek o rejestrację nowego statutu, który został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe Związku. Od tego czasu rejestracja tegoż dokumentu stale przeciąga się w czasie i wciąż nie wiadomo kiedy tak naprawdę dobiegnie końca.
W związku z tym, w niniejszym artykule chciałbym przedstawić Państwu procedurę rejestracyjną obowiązującą przed sądem rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy. Moje spostrzeżenia oparte są przede wszystkim na ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Otóż, Krajowy Rejestr Sądowy składa się m.in. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy). Rejestr ten prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego części (art. 2 ust.1). Co do zainicjowania wpisu, zasadą wynikającą z art. 19 ustawy jest, że wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek. Wniosek ten – co do zasady - powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (art. 22 ustawy). Po otrzymaniu wniosku sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa (art. 23 ust.1).
Przepisem, który interesuje nas najbardziej jest ten wynikający z art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stanowi on, iżwniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli zaś rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga z kolei wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca. Wynika z tego, iż sąd rejestrowy w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku musiał wydać pierwsze decyzjępostanowienie. W tym terminie mógł on dokonać rejestracji statutu, odmówić rejestracji lub poprosić o uzupełnienie wniosku. Jak wiadomo sąd zmuszony był skorzystać z trzeciej ze wskazanych możliwości. Procedura rejestracyjna nie został zakończona do dzisiaj.
Sam wpis do rejestru – tak oczekiwany przez środowisko piłkarskie - polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis ten dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Chwila ta wyczekiwana jest głównie z uwagi na fakt, iż po rejestracji statutu w sądzie zarząd PZPN będzie miał 10 dni na ogłoszenie terminu wyborów do władz związku, które to wybory będą mogły odbyć się jednak nie wcześniej niż po trzech miesiącach od dnia podjęcia decyzji o ich terminie.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika