Przedawnienie prawa do dochodzenia roszczeń

Dzisiaj poruszę temat, który z pewnością jest interesujący dla zawodników. W sytuacji, kiedy dochodzą oni swoich zaległych pieniędzy od klubów, często pojawia się problem przedawnienia. Większość roszczeń majątkowych, czyli możliwości do żądania zaległej kwoty popartej przymusem prawnym, przedawnia się po pewnym czasie. Przedawnieniu ulegają roszczenia zmierzające do zaspokojenia osoby uprawnionej.
Art. 118 Kodeksu Cywilnego wyznacza podstawowy dziesięcioletni termin przedawnienia, natomiast w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzyletni. Przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, zmienia się natomiast w tzw. roszczenie naturalne (niezupełne). Roszczeń naturalnych nadal można dochodzić, nie jest jednak możliwe zastosowanie przymusowej realizacji roszczenia. Wystarczy, że strona, która jest dłużnikiem uchyli się od jego zaspokojenia, czyli podniesie zarzut przedawnienia (zwany także zarzutem peremptoryjnym). Wówczas nie będzie możliwości dochodzenia zaległej kwoty. Przedawnienie dotyczy zarówno roszczenia głównego, jak i odsetek za opóźnienie. Dłużnik może jednak zrzec się przedawnienia (art. 123 kc). Zrzeczenie nie wymaga żadnej formy i może mieć charakter dorozumiany. Zrzeczenie przedawnienia powoduje, że mimo podstaw podniesienia zarzutu peremptoryjnego, dłużnik godzi się na zapłacenie dochodzonej kwoty.
Jaki jest cel przedawnienia? Mają one na celu stabilizację stosunków prawych i gwarantowanie ich pewności. W przeciwnym razie strony mogłyby pozostawać w niepewności co do swojej sytuacji prawnej i faktycznej przez wiele lat, co oczywiście paraliżowałoby ich działania i uniemożliwiało sensowne gospodarowanie finansami.
Terminów podanych w kodeksie cywilnym lub innych aktach prawnych nie można w żaden sposób zmieniać. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu kiedy roszczenie staje się wymagalne, czyli np. od dnia kiedy należy wypłacić pensję, czy zrealizować fakturę. Oczywiście jeśli mają miejsce zdarzenia obiektywnie uniemożliwiające dochodzenie zaległych kwot, np. wojna, powodzie, lub działania innych sił wyższych, i w związku z nimi nie jest możliwe prawne dochodzenie należnych uprawnień, to bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Kodeks cywilny podaje w art. 123 działania, które przerywają bieg przedawnienia. Jest to więc każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania konkretnej sprawy, mająca na celu dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń. Podjęcie takiego działania jest o tyle korzystne, że po przerwaniu biegu przedawnia, termin ten zaczyna biec na nowo. Zapobiega się więc w ten sposób biegowi terminu przedawnienia. W przypadku gdy nasze roszczenie zostanie uznane poprzez prawomocne orzeczenie sądu lub innego właściwego organu mamy dziesięć lat na odzyskanie zasądzonej kwoty w drodze egzekucji. W przeciwnym razie także to prawo ulega przedawnieniu.
Pamiętając zatem, iż zawodnicy w Polsce najczęściej pobierają swoje wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub w ramach założonej działalności gospodarczej, przedawnienia odpowiednio wynoszą: dla umowy o pracę – 3 lata, zlecenia – 2 lata, prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika