Przedłużenie umowy

Przepisy PZKosz wprowadzają podział zawodników na profesjonalnych i amatorów. Zawodnikiem profesjonalnym jest osoba uprawiająca sport na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze i pobierająca z tego tytułu wynagrodzenie. Ta inna umowa cywilnoprawna – należąca do umów nienazwanych, czyli wprost nie będących wymienionymi w kodeksie cywilnym, ze względu na pewne podobieństwa często nazywana jest umową zlecenia.
Istotą tej umowy jest to, iż przyjmujący zlecenie zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością, a nie – jak w przypadku umowy o dzieło – osiągnąć umówiony rezultat. To, co jest charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych to stosunek równorzędności między podmiotami, które ją podpisują, jak również możliwość swobodnego ułożenia jej treści (tzw. zasada swobody umów). Kontrakty sportowe, ze względu na swoją specyfikę, w zasadzie zawierane są na pewien czas określony, z upływem którego automatycznie przestają obowiązywać. Oczywiście strony mogą przewidzieć możliwość ich wcześniejszego rozwiązania, zarówno ze skutkiem natychmiastowym, jak i z zachowaniem pewnego okresu wypowiedzenia. Mogą również wcześniej je zakończyć na mocy porozumienia stron.
W tym miejscu powstaje pytanie, jak należy zatem traktować umowę zawartą na pewien czas, która zawiera klauzulę, iż w przypadku nie złożenia przez zawodnika pisemnego oświadczenia o zamiarze jej zakończenia z upływem okresu, na jaki została zawarta, ulega ona przedłużeniu np. na kolejny sezon. Zagadnienie to jest niezwykle istotne, gdyż klauzule podobnej treści zamieszczane są w wielu kontraktach. Odpowiadając należy jednoznacznie stwierdzić, iż klauzula taka mieści się w ramach zasady swobody umów, a zawodnik godzi się na jej brzmienie i skutki z niej wynikające poprzez fakt podpisania umowy. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby pamiętać treść zawartej umowy i w odpowiednim momencie złożyć na piśmie oświadczenie o braku woli dalszego jej obowiązywania. W przeciwnym bowiem razie zawodnik będzie związany kontraktem na dalszy, wyrażony w umowie, okres.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika