Przedterminowe rozwiązanie kontraktu przez klub piłkarski

Każdy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawierany jest na czas określony nie krótszy niż jeden rok obejmujący cały sezon piłkarski i nie dłuższy niż 5 lat (jedynie zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia może podpisać kontrakt na okres nie przekraczający 3 lat). Normę tą wprowadza Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 r. Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym, która stanowi załącznik do typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) zawartej pomiędzy zawodnikiem a klubem.
Podstawową zasadą wynikającą z tejże uchwały jest brak kompetencji do jednostronnego wypowiedzenia kontraktu, jak również do odstąpienia od niego zarówno po stronie zawodnika jak i klubu (art. 14 ust. 2). Nie oznacza to jednak, iż w szczególnych okolicznościach kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej nie może zostać rozwiązany. W dzisiejszym numerze chciałbym skoncentrować się jedynie na możliwości przedterminowego rozwiązania kontraktu właśnie przez klub. Otóż, według art. 14 ust. 3 przywoływanej uchwały PZPN klub może wnioskować do Wydziału Gier PZPN o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i innymi przepisami związkowymi. Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu i nie może zostać złożony w terminie późniejszym niż 30 dni od powzięcia przez klub wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie kontraktu. W przypadku złożenia przez klub wniosku o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika i stwierdzenia braku podstaw do takiego rozwiązania, Wydział Gier PZPN może rozwiązać kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie kontraktu byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury fizycznej (art. 14 ust. 8 Uchwały).Kolejną możliwość wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez klub przewiduje art. 20 ust. 2 uchwały.
W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub po tym terminie może wnioskować do Wydziału Gier PZPN o rozwiązanie kontraktu.
Z powyższego wynika, iż klub nie ma możliwości prawnej jednostronnego wypowiedzenia czy odstąpienia od kontraktu. Jedynie w pewnych określonych okolicznościach klub może wnioskować o rozwiązanie kontraktu do Wydziału Gier PZPN, który jest jedynym kompetentnym organem w tym zakresie.

 

Pobierz: Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu [.doc]

Pobierz: Umowa o pracę o profesjonalne uprawianie sportu [.doc]

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika