Sprostowania w gazetach

Do redakcji wielu gazet często zgłaszają się sportowcy, którzy upominają się o zamieszczenie sprostowań co do opisu ich występów na sportowych arenach. Uważają oni bowiem, że zasłużyli na lepszą ocenę swoich sportowych osiągnięć od oceny wyrażonej przez danego dziennikarza w artykule prasowym.
Dlatego też, chciałbym dzisiaj poruszyć temat prawa prasowego, a w szczególności kwestię sprostowań, ich obligatoryjności i charakteru.
Ustawa prawo prasowe stanowi, iż na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej (art. 31). Podstawowym kryterium podlegającym ocenie jest więc w tym przypadku atrybut wiadomości stanowiący o jej nieprawdziwości lub nieścisłości. Teoretycznie rzecz ujmując, trudno jest jednoznacznie obiektywnie stwierdzić – odnosząc się do wskazanego powyżej przypadku sportowców – czy dana ocena postawy sportowca w zawodach jest nieprawdziwa lub nieścisła. Dlatego też w większości przypadków po stronie czasopisma nie powstaje oczywisty obowiązek do wydrukowania sprostowania.
Jeśli jednak treść artykułu jest w jakiejś części nieprawdziwa lub nieścisła, prawo prasowe dość precyzyjnie określa, co jest sprostowaniem i powinno zostać wydrukowane. Tematyka ta skoncentrowana została w art. 32 i 33 ustawy Prawo prasowe. I tak, koniecznym jest by sprostowanie zostało nadesłane do redakcji nie później niż miesiąc od dnia opublikowania materiału prasowego i to koniecznie do rąk redaktora naczelnego (art. 33 ust. 2 pkt 4). Tekst nadesłanego sprostowania nie może być dłuższy od dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy (art. 32 ust. 7). Jeśli chodzi o formę sprostowania, to musi ona być zgodna z zasadami współżycia społecznego, a także nie może podważać faktów stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 33 ust. 1 pkt 3 i 4). W swej treści sprostowanie nie może zawierać treści karalnych lub naruszać dóbr osobistych osób trzecich (art. 33 ust. 1 pkt 2).
Prawidłowo sformułowane sprostowanie powinno zostać opublikowane w czasopiśmie w najbliższym numerze przygotowywanym do druku lub jednym z dwóch następujących po nim (art. 32 ust.1). Powinno być opublikowane w tym samym dziale równorzędną czcionką oraz pod widocznym tytułem (art. 32 ust. 5).
Jeśli jednak redaktor naczelny pisma uzna, iż podana w artykule wiadomość nie jest ani nieprawdziwa ani nieścisła, ma on możliwość odmowy opublikowania sprostowania. W takim wypadku obowiązany jest jedynie do niezwłocznego przekazania wnioskodawcy pisemnego zawiadomienia o odmowie i jej przyczynach (art. 33 ust. 3).

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika