Stadion od miasta – jak i za ile?

W ostatnim czasie dużo miejsca poświęcono zasadom, według których władze miejskie udostępniają klubom obiekty sportowe. W rozważaniach podnosi się kwestie zarówno formy prawnej jak i ceny takiego udostępnienia.
Otóż, władze miasta mogą przekazać klubowi sportowemu stadion w formie najmu lub dzierżawy. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju (art. 659 Kodeksu cywilnego). Przez umowę dzierżawy natomiast wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 § 1 k.c.). Jedną z podstawowych różnic obydwu form jest możliwość pobierania pożytków. Do pobierania pożytków (na obiekcie sportowym będą to np. kwoty ze sprzedaży biletów na imprezy sportowe, ze sprzedaży wyrobów garmażeryjnych, czy tzw. marchandising) uprawniony jest jedynie dzierżawca, natomiast najemca nie ma w tym zakresie uprawnienia.
Co do kwestii sposobu wykonywania władztwa, jakie miasto ma w stosunku do obiektu sportowego, właściwa jest ustawa o samorządzie gminnym. W art. 50 ustawa stanowi o obowiązku zachowania przez osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem komunalnym szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem mienia komunalnego, jak również o obowiązku jego ochrony. Art. 45 wskazanej ustawy stanowi ponadto, iż podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Odnosząc się zaś do podstawowej kwestii, jaką jest czynsz, podmioty mienia komunalnego (stadion w najem lub dzierżawę może przekazać rada miasta podejmując w tym zakresie uchwałę) mogą wynająć (lub wydzierżawić) stadion klubowi sportowemu ze stawką czynszu według własnego uznania. Żaden akt prawny nie sprzeciwia się oddaniu stadionu sportowego w najem bądź dzierżawę za symboliczną kwotę czynszu (np. 1 zł).
Wspomnieć można ponadto o bardzo interesującej z punktu widzenia budowy nowych obiektów sportowych możliwości, tj. o tzw. partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedmiotem umowy pomiędzy partnerem publicznym (np. miastem), a partnerem prywatnym może być realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego (art. 2.1. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym). Możliwość ta daje szansę na rozwój budownictwa obiektów sportowych w większym niż dotychczasowy zakresie i o lepszych standardach użytkowych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika