Struktura PZPN

W kontekście niedawnych wyborów w Polskim Związku Piłki Nożnej pojawiły się pytania dotyczące jego struktury i procedury wyboru władz Związku. PZPN jest ogólnokrajowym związkiem sportowym. Jako jedyny może reprezentować polską piłkę nożną w kraju i za granicą. Organy PZPN dzielą się na: organy władzy, jurysdykcyjne, dyscyplinarne i wykonawcze. Członkami PZPN są kluby sportowe bądź związki piłki nożnej. Związki Piłki Nożnej są wpisane w strukturę administracyjną kraju, jest ich 16 – tyle ile województw, też swoją właściwością opowiadają województwom. W statucie przewidziane są jeszcze dodatkowe specjalne kategorie członkostwa – członków honorowych i prezesa honorowego. Władzami PZPN są: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Walne Zgromadzenie Delegatów jest władzą najwyższą PZPN. Do zasiadania na walnym uprawnieni są delegaci wybrani na walnych zebraniach w poszczególnych związkach piłki nożnej oraz delegaci z klubów I i II ligi, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz.
Walne Zgromadzenie Delegatów formalnie ma bardzo duże kompetencje. Uchwala i zmienia statut; wyznacza program działania Zawiązku i wytyczne dla władz PZPN; wybiera prezesa, zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Na koniec kadencji władz Związku przyjmuje od nich sprawozdanie i udziela absolutorium ustępującemu zarządowi. Walne Zgromadzenie może też podjąć decyzję o rozwiązaniu się PZPN. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów. Aby decyzje zostały podjęte, wymagana jest obecność połowy ogólnej liczby delegatów. Jedynie w przypadku zmiany statutu lub rozwiązania się PZPN wymagana jest większość 2/3 ogólnej liczny delegatów. Kadencja władz PZPN trwa 4 lata. Oczywiście mogą one zostać odwołane wcześniej, ale jest to tylko hipotetyczna możliwość.
Prezes reprezentuje PZPN na zewnątrz i kieruje pracami zarządu. Zarząd m.in. realizuje programy i wytyczne przyjęte na Walnych Zgromadzeniach Delegatów, zarządza majątkiem i funduszami związku, ustala wysokość składki i opłat transferowych. Do zarządu wchodzi 35 osób. Część z nich jest z wniosku prezesa, pozostałych zgłaszają delegaci. Ze swojego grona zarząd wyznacza dodatkowo 10-osobowe prezydium.
Na ostatnim zjeździe doszło do poważnych zmian w organach jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZPN. Obecnie funkcje te pełnią: Sąd Koleżeński, Komisja Odwoławcza, Związkowy Trybunał Piłkarski, Piłkarski Sąd Polubowny oraz Wydział Dyscypliny. Zlikwidowano więc Naczelną Komisję Odwoławczą. Wynika to z faktu, że zakres kompetencji często był przyczyną nieporozumień. Jej uprawnienia przekazano dwóm nowoutworzonym ciałom – Komisji Odwoławczej (która będzie pełniła rolę organu apelacyjnego) oraz Związkowemu Trybunałowi Piłkarskiemu (będzie pełnił rolę organu kasacyjnego). Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy członków oskarżonych o naruszenie norm etycznych lub nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZPN. W jego gestii leży też rozstrzyganie konfliktów i sporów między trenerami, instruktorami, sędziami. Natomiast do kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego należy rozpoznawanie wszelkich sporów majątkowych związanych z uprawianiem piłki nożnej.
Wydział Dyscypliny PZPN sprawuje władzę dyscyplinarną. Wydaje on decyzje w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi, a także rozstrzyga spory związane z naruszeniem przepisów w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi.
Wszyscy członkowie tych organów są powoływani i odwoływani przez zarząd PZPN.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika