Terminy umowne

W umowach, a więc również w kontraktach sportowych, niezmiernie istotnym zagadnieniem są terminy i sposób ich obliczania. Jako że, z niewłaściwego zrozumienia terminów wynika wiele nieporozumień, znajomość tematu jest bardzo ważna zarówno dla klubów, trenerów, jak i dla zawodników.
Termin można rozumieć dwojako – jako pewną konkretną chwilę, datę lub okres wyrażany liczbą dni, tygodni, miesięcy lub lat. Jeśli ustawa, postanowienia sądu, decyzje organu państwowego lub umowa nie stanowią inaczej, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Art. 111 k.c. - 115 k.c. precyzyjnie określają jak obliczać terminy.
Art. 111 k.c. stanowi, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, czyli o północy. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. (art. 112). Warto wspomnieć również postanowienia art. 115 k.c. stanowiącego, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego, przy czym należy pamiętać, że sobota takim dniem nie jest. W prawie cywilnym, rozróżnia się termin początkowy oraz termin końcowy. Termin początkowy (dies a quo) to moment, w którym powstaje skutek czynności prawnej; termin końcowy (dies ad quem) to chwila ustania skutku czynności prawnej. Termin może być określony w „czystej” postaci, np. poprzez podanie daty. Może on jednak być podany poprzez wskazanie jakiegoś wydarzenia, którego wystąpienie przewidują strony, np.: „z chwilą zakończenia sezonu”. Oczywiście, takie rozwiązanie jest możliwe tylko wówczas, gdy wystąpienie tej okoliczności jest w przyszłości pewne. Często zdarza się, że termin jest połączony z warunkiem. Znaczy to, że bieg terminów i wystąpienie pewnych skutków prawnych, uzależnione są od wydarzeń przyszłych i niepewnych, np. „z chwilą zdobycia mistrzostwa kraju”. Jeśli zawarto umowę, której skutki powstaną po nadejściu określonego terminu lub wystąpieniu określonej okoliczności – do tego momentu będzie miał miejsce stan oczekiwania. Jeśli natomiast wskaże się termin lub okoliczność w razie wystąpienia, których skutki prawne ustaną – umowa czy też uprawnienie obowiązują do tej daty lub wydarzenia.
Poprzednie artykuły dotyczyły składania oświadczeń woli. W tym miejscu należy dodać, że badając zachowanie terminu, konieczne jest ustalenie, kiedy oświadczenie woli doszło do adresata. Termin będzie bowiem zachowany, jeśli oświadczenie woli dojedzie do adresata przed upływem terminu. Oczywiście umowa lub ustawa może przewidywać wyjątki od tej reguły.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika