Tworzenie związków sportowych

W dzisiejszym artykule przybliżę zasady tworzenia polskich związków sportowych. Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej co najmniej trzy kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym mogą utworzyć związek sportowy. Aby związek sportowy mógł uzyskać status polskiego związku sportowego musi spełnić szereg wymogów określonych przez ustawodawcę, a przede wszystkim posiadać zasięg ogólnokrajowy oraz działać w jednej dyscyplinie lub dziedzinie sportu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. wymienia 41 dyscyplin sportu oraz 30 dziedzin sportu, w których mogą być tworzone polskie związki sportowe. W akcie tym określone zostały również warunki i tryb ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na utworzenie związku.
Wniosek o wydanie zezwolenia składa komitet założycielski polskiego związku sportowego do Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. Do wniosku tego należy załączyć dodatkowe dokumenty, w tym potwierdzające spełnienie warunków do nadania statusu polskiego związku sportowego. Podstawowymi wymogami w tym zakresie są m.in.
  • przystąpienie do polskiego związku sportowego co najmniej 80 % klubów sportowych, działających w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu na terenie co najmniej 10 województw;
  • prowadzenie rozgrywek w grach zespołowych w I i II lidze z udziałem co najmniej 8 zespołów w każdej lidze lub organizacja mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych z co najmniej 2-stopniowym systemem eliminacji do finałów ogólnopolskich;
  • przynależność do międzynarodowej federacji sportowej, właściwej dla danej dyscypliny lub dziedziny sportu, zrzeszającej co najmniej 40 państw z 3 kontynentów, lub pisemne zapewnienie takiej federacji o uzyskaniu przynależności po utworzeniu polskiego związku sportowego.

Ponadto do wniosku o udzielenie zezwolenia komitet założycielski tego związku obowiązany jest dołączyć m.in. statut polskiego związku sportowego, protokół zebrania założycielskiego, szczegółowy opis dyscypliny lub dziedziny sportu, dane dotyczące organizacji, zasięgu i potencjału dyscypliny lub dziedziny sportu, informację o warunkach organizacyjno-materialnych niezbędnych do prowadzenia działalności polskiego związku sportowego.
Zezwolenie na utworzenie polskiego związku sportowego wydawane jest w formie decyzji przez Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. Zezwolenie to zostaje wydane, gdy wniosek został złożony przez komitet założycielski związku posiadającego zasięg ogólnokrajowy, dotyczy on jednej dyscypliny lub dziedziny sportu (spośród dyscyplin i dziedzin wymienionych w załącznikach do rozporządzenia) oraz gdy do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty, również te potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę określonych w rozporządzeniu wymogów. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia i statusu polskiego związku sportowego do jego zadań będzie należało w szczególności: organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego, nadawanie klubom sportowym i zawodnikom licencji uprawniających do udziału w takim współzawodnictwie, reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika