Uwaga na przedawnienie!

W związku z kończącym się sezonem i faktem wygaśnięcia wielu kontraktów zawartych pomiędzy zawodnikami a klubami sportowymi, warto omówić kwestię przedawnienia roszczeń wynikających z tych właśnie umów. Większość roszczeń majątkowych po pewnym czasie ulega bowiem przedawnieniu. Mając na uwadze fakt, iż w koszykówce brak jest instytucji sądu polubownego, obowiązują w tej dziedzinie ogólne reguły prawne. W zależności od rodzaju umowy, różne są wspomniane zasady ogólne. W interesującym nas zakresie wyróżnić można umowę o pracę i umowę zlecenie.
Zagadnienie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy reguluje art. 291 kodeksu pracy, który w § 1 stanowi, iż roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Nieco krótszy termin przedawnienia roszczeń przewiduje się dla umowy zlecenia. Według art. 751 kodeksu cywilnego, z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju.
Terminów przedawnienia podanych w kodeksie cywilnym lub innych aktach prawnych nie można w żaden sposób zmieniać. Oczywiście, jeśli mają miejsce zdarzenia obiektywnie uniemożliwiające dochodzenie roszczenia przed sądem lub innym organem (np. powódź) bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu - przez czas trwania przeszkody.
W art. 123 § 1 kodeksu cywilnego wskazane zostały z kolei działania, które powodują przerywanie biegu przedawnienia. Są nimi: każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania konkretnej sprawy, mająca na celu dochodzenie, zaspokojenie lub zabezpieczenie roszczenia oraz uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie to przysługuje (tzw. uznanie długu).W tym miejscu należy podkreślić, iż przedawnienie roszczenia nie uniemożliwia dochodzenia go przed sądem. W takiej jednak sytuacji należy liczyć się z niebezpieczeństwem, że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje powoła się na jego przedawnienie, chyba że wcześniej zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika