Wykrywacz kłamstw

Powszechnie znana stała się tzw. afera korupcyjna w polskiej piłce. W sprawie tej aresztowanych zostało wielu działaczy i sędziów. W dalszym ciągu jednak wysuwany jest postulat, że środowisko piłkarskie wymaga pełniejszego oczyszczenia. Jednym z sugerowanych sposobów dowodzenia faktów w prowadzeniu takiego rodzaju postępowania jest badanie osób podejrzanych i oskarżonych wariografem, czyli tzw. wykrywaczem kłamstw.
Co na to polskie prawo? Okazuje się, że z badania wariograficznego organy procesowe mogą korzystać jedynie poprzez zlecenia ich wykonania przez wykwalifikowanego biegłego i sporządzenie przez niego odpowiedniej ekspertyzy. Zgodnie z art. 193 § 1 kodeksu postępowania karnego, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Biegłym (ekspertem) jest osoba wezwana w postępowaniu karnym w celu spostrzeżenia pewnych faktów, których poznanie wymaga wiadomości specjalnych, oraz w celu wyrażenia o tych faktach fachowej opinii. Wiadomości z zakresu obsługi i analizy badań wariografu z pewnością należą do tzw. wiadomości specjalnych wykonywanych przez biegłego. Decyzję o jego powołaniu wydaje prokurator i organ dochodzenia w postępowaniu przygotowawczym, a sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym. Opinia biegłego może być dowodem w sprawie. Poza wskazaną możliwością przebadania wariografem osób podejrzanych czy oskarżonych, polskie prawo nie przewiduje w tym zakresie żadnych innych szczegółowych uregulowań. Doktryna prawa postuluje jednak, iż stosowanie wykrywacza kłamstw powinno mieć swoją podstawę prawną.
Wśród prawników przeważa teza, iż badanie wariografem powinno być w większości przypadków uzależnione od zgody osoby mającej być badaną. Zgoda ta powinna być wyrażona przed badaniem, gdy osoba zna jego cel i wie, na czym będzie ono polegało. Przed samym badaniem musi ona też poznać treść pytań, które mają być zadawane podczas badania. Pytania nie mogą dotyczyć kwestii takich jak: stosowanie przemocy w rodzinie, orientacja seksualna, nadużywanie alkoholu oraz przypadki złamania prawa przez osobę badaną. Wskazane postulaty doktryny nie znajdują jednak pokrycia w obowiązującym prawie i dlatego nie ma obecnie ograniczeń przebadania na wykrywaczu kłamstw osób zamieszanych w tzw. aferę korupcyjną w polskiej piłce. Można zadać sobie jednak pytanie o wiarygodność wyników badań wariograficznych i możliwość dopuszczenia dowodu z tychże badań przez sąd. Dokładność testów wariograficznych jest bowiem sprawą dyskusyjną. Niektórzy twierdzą, że dokładność wynosi od ok. 70% do 90% przypadków. Krytycy tego sposobu dowodzenia faktów twierdzą jednak, że na badanie wariografem ogromny wpływ ma sposób przesłuchiwania czy zadawania pytań, a tym samym jego dokładność i wiarygodność jest bardzo niska.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika