Wynagradzanie sędziów piłkarskich

Rozważając zagadnienie wynagradzania sędziów piłkarskich należy na wstępie dokonać rozróżnienia na kluby sportowe niższych klas rozgrywek działających w formie stowarzyszeń, jak również pozostałe kluby sportowe działające w formie spółek akcyjnych. Sytuacja tych dwóch grup rysuje się bowiem odmiennie.
Na rzecz klubów sportowych niższych klas rozgrywkowych sędziowie piłkarscy prowadzą mecze, będąc delegowani na zawody przez właściwe związki sportowe. Za świadczone usługi otrzymują wynagrodzenie w postaci ryczałtu sędziowskiego, którego wysokość jest odgórnie ustalana przez polskie związki sportowe. Ponadto sędziowie otrzymują zwrot kosztów przejazdu. Często kluby sportowe w takim wypadku dokonują pomniejszenia kwoty brutto ryczałtu sędziowskiego o koszt uzyskania przychodu 20 % i naliczają podatek w wysokości 19 %, jak również dokonują potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku pozostałych klubów sytuacja przedstawia się nieco odmiennie. Sędziowie sportowi są wynagradzani za prowadzenie zawodów sportowych na podstawie uchwał związków sportowych, w których to została określona wysokość tego wynagrodzenia. W takim wypadku wynagrodzenie jest wypłacane bez konieczności zawierania z sędziami dodatkowych umów. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy w takim przypadku powstaje obowiązek dokonywania potrąceń z wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
Ustawa o sporcie kwalifikowanym w art. 48 ust. 5 stanowi, że sędzia sportowy może otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnieniem swojej funkcji lub ekwiwalent sędziowski jako zwrot poniesionych kosztów. To związek określa formę gratyfikacji sędziego sportowego za świadczone przez niego usługi, bowiem wskazana ustawa nie precyzuje, jaką formę prawną ma przybrać współpraca między związkiem sportowym a sędzią sportowym oraz między sędzią a klubem sportowym. Dlatego może to być zarówno umowa o pracę jak również umowa cywilnoprawna. Ponadto dla współpracy takiej nie ma znaczenia, w jakiej formie zostanie zawarta umowa, jak również czy zostanie określona w niej wysokość wynagrodzenia, gdyż można to uczynić w uchwale związku. W takim wypadku z chwilą zaakceptowania przez danego sędziego wysokości wynagrodzenia ustalonej w uchwale związku dochodzi do zawarcia umowy o określonej treści. Opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica przychodów i kosztów jego uzyskania, pomniejszona o dochody podlegające zwolnieniom przedmiotowym, jak również od których zaniechano poboru podatku. Wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem. Od takiej wysokości wynagrodzenia dokonuje się potrąceń na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne.
Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku wynagrodzenia sędziowskiego w postaci ekwiwalentu sędziowskiego jako zwrot poniesionych kosztów. Jest ono kwalifikowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika