Zakaz krytykowania władz związku w świetle Konstytucji

Ze zmian wprowadzonych przez Główną Komisją Sportu Żużlowego do Regulaminu Sportu Żużlowego przed sezonem 2006, moją uwagę przyciągnął art. 328 lit. t. Przepis ten dotyczy karania zawodników za ich wypowiedzi dla mediów krytykujące działanie Polskiego Związku Motorowego, GKSŻ czy sędziów. Tekst omawianego artykułu brzmi następująco: „za wypowiedzi w mediach masowego przekazu lub działania, mogące poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonania powierzonej funkcji lub działalności, względnie mogące znieważyć członków władz PZM, GKSŻ i sędziów, włączając w to podważanie decyzji i kompetencji sędziów - kara pieniężna od 500 do 10000 zł; przez media masowego przekazu należy rozumieć: prasę, radio, telewizję i portale internetowe”.
Nie wdając się w rozważania natury moralnej, chciałbym poruszyć kwestię zgodności omawianego przepisu z przepisami wyższego rzędu, i to z przepisami o najwyższej randze, bo umiejscowionymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku artykuł 54 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Przyjmując, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest na najwyższym miejscu w hierarchii aktów normatywnych, trzeba stwierdzić, iż wszystkie akty niższego rzędu – w tym również Regulamin Sportu Żużlowego – powinny być z Konstytucją zgodne.
Niezgodność z Konstytucją omawianego przepisu wydaje się wzmagać ponadto fakt, iż działanie opisane w przepisie RSŻ nie może być potraktowane jako przestępstwo pomówienia, które przewiduje art. 212 Kodeksu Karnego. Art. ten stanowi, iż nie popełnia przestępstwa pomówienia, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. W przepisie RSŻ nie ma rozróżnienia na zarzut prawdziwy i nieprawdziwy, co sugeruje, iż na jego podstawie może również zostać ukarana osoba rozpowszechniająca prawdziwy zarzut, co także sprzeciwia się aktowi nadrzędnemu w stosunku do Regulaminu Sportu Żużlowego.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż art. 328 lit. t Regulaminu Sportu Żużlowego, jako niezgodny z aktami wyższego rzędu powinien zostać usunięty z RSŻ lub powinno zostać zmienione jego brzmienie na zgodne z aktami wyższego rzędu, w tym przede wszystkim z Konstytucją.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika