Zaostrzenie kar dla chuliganów stadionowych

Niestety w dalszym ciągu mamy do czynienia z zamieszkami wywoływanymi przez pseudokibiców w trakcie imprez sportowych. Pokazały to chociażby wydarzenia, jakie ostatnio miały miejsce podczas meczu Legia - Wisła. Bez wątpienia tego typu sytuacje wynikają z braku skutecznych uregulowań prawnych, które mogłyby zostać zastosowane wobec sprawców tych zamieszek. Czują się oni i są bezkarni, gdyż istniejące konstrukcje prawne nie przewidują tego rodzaju odpowiedzialności, np. w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych, na mocy których chuligan może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za rzucenie na boisko przedmiotów, czy też nieuprawnione wtargnięcie na murawę boiska.
Aby zapobiec tego typu paradoksalnym sytuacjom Ministerstwo Sprawiedliwości, za wzorem przyświecającej burmistrzowi Nowego Jorku idei „Zero tolerancji”, przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Ma on na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochronę porządku przede wszystkim w miejscach publicznych, jakimi są stadiony sportowe. Przewiduje on szereg istotnych zmian, przede wszystkim jednak kwalifikuje i definiuje jako wykroczenia pewne czyny popełniane przez chuliganów stadionowych, co z kolei pociąga za sobą szereg dotkliwych dla nich sankcji karnych. Proponowana nowelizacja Kodeksu wykroczeń przewiduje nowe typy wykroczeń przeciwko imprezom masowym, jak np. prowokowanie uczestników imprezy masowej do zachowań agresywnych, wkraczanie na teren rozgrywek lub teren bezpośrednio do niego przyległy, który nie jest przeznaczony dla obecności widzów czy rzucanie przedmiotami podczas trwania imprezy masowej.
Do najważniejszych jednakże zmian Kodeksu wykroczeń zaliczyć należy niewątpliwie propozycję obniżenia wieku odpowiedzialności nieletnich do 15 roku życia, obecnie odpowiedzialność taką ponoszą 17-latkowie. Ministerstwo proponuje również zaostrzenie wysokości górnego progu kary grzywny do jej trzykrotności wynoszącej 15 tysięcy złotych. Ponadto zaproponowano podniesienie górnej granicy nawiązki, którą sąd będzie orzekał w sposób obligatoryjny w przypadku, gdy sprawca wyrządzi szkodę popełniając wykroczenie mające charakter czynu chuligańskiego. Wysokość takiej nawiązki będzie wynosić 5 tysięcy złotych, a nie jak dotychczas tysiąc. Kolejną z propozycji zmian Ministerstwa Sprawiedliwości jest możliwość orzekania zakazu stadionowego w wymiarze od 2 do 6 lat. Chuligani obarczeni takim wyrokiem nie będą mieli prawa uczestniczyć w wydarzeniach sportowych nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jednocześnie Ministerstwo proponuje wydłużenie okresu przedawnienia w stosunku do popełnionych przez chuliganów czynów.
Ponadto pseudokibice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia polegającego na zakłóceniu porządku publicznego. Zamiast dotychczasowych kar aresztu, grzywny lub nagany w stosunku do chuliganów stadionowych znajdą zastosowanie sankcje w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika