Zawodnik profesjonalny piłki nożnej jako przedsiębiorca

Sportowcy profesjonalni uprawiający piłkę nożną często zadają pytania, czy w trakcie obowiązywania kontraktu sportowego mogą prowadzić działalność gospodarczą, czyli de facto posiadać status przedsiębiorcy. Obowiązujący porządek prawny nie zabrania takiemu sportowcowi prowadzenia jednoosobowo działalności gospodarczej, jednakże nie wskazuje również wprost, iż kontrakty takie mogą być zawierane z zawodnikami profesjonalnymi jako przedsiębiorcami.
W tym przypadku należy powołać się na art. 24 Uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Polskiego Związku Piłki Nożnej regulującej stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. Stanowi ona, iż w trakcie obowiązywania kontraktu sportowego zawodnik nie może prowadzić działalności gospodarczej lub aktywności utrudniającej jego pełne zaangażowanie się w reprezentowanie klubu, chyba że klub na piśmie wyrazi no to zgodę. Przepis ten nie należy interpretować jako generalny zakaz prowadzenia przez zawodnika działalności gospodarczej, lecz jako zakaz prowadzenia takiej działalności lub aktywności, która będzie utrudniać mu pełne zaangażowanie się w reprezentowanie klubu. Dopiero w przypadku działalności lub aktywności, która może mu to utrudniać, wymagana jest pisemna zgoda zatrudniającego go klubu sportowego.
Przepisy wewnętrzne PZPN wyraźnie stanowią, iż stroną kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej jest zawodnik a nie przedsiębiorca. Jednakże w przypadku zawarcia kontraktu sportowego z zawodnikiem profesjonalnym prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą, która swoim zakresem obejmuje świadczenie usług na rzecz klubu sportowego, mamy do czynienia z połączeniem dwóch statusów zawodnika, w ramach de facto jednego stosunku prawnego. Na mocy takiego kontraktu, zawodnik profesjonalny bierze udział w meczach i rozgrywkach jako osoba fizyczna, jest on również ubezpieczony przez klub sportowy od następstw nieszczęśliwych wypadków jako osoba fizyczna; natomiast jako zawodnik przedsiębiorca występuje on w sytuacji wszelkich rozliczeń finansowych z klubem sportowym. Jest to dla zawodnika sytuacja komfortowa, związana z możliwością chociażby dokonania przez niego odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu. Dodatkowo składki opłacane na ubezpieczenie społeczne przez zawodnika przedsiębiorcę są o wiele niższe aniżeli składki odprowadzane w przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawodnika profesjonalnego niebędącego przedsiębiorcą. W praktyce takie rozwiązanie prawne często znajduje zastosowanie również w przypadku zawieranych przez zawodników profesjonalnych umów sponsorskich lub reklamowych, w których zawodnik występuje w roli samozatrudnionego.
Przedstawiony powyżej model jest interesujący ze względu na korzyści z niego płynące, lecz jako rozwiązanie prawne wciąż budzi w praktyce wiele kontrowersji.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika