Zmiana przepisów ustawy o kulturze fizycznej

31 maja 2005 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę o żegludze śródlądowej. W związku z dokonaną nowelizacją w dzisiejszym artykule omówię najistotniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o kulturze fizycznej. Jedna z nich dotyczy definicji zawodnika, którym - w dotychczasowym brzmieniu ustawy - była osoba uprawiająca amatorsko albo profesjonalnie określoną dyscyplinę sportu i uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym. Dokonana nowelizacja wzbogaciła tę definicję o dodatkowe elementy stanowiąc, iż zawodnikiem jest osoba uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy polski związek sportowy, posiadająca licencję zezwalającą na udział w tym współzawodnictwie. W wyniku wprowadzonych zmian uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym uzależnione zostało od wymogu posiadania licencji. Podmiotem uprawionym do jej wydawania jest nie tylko polski związek sportowy, ale także z jego upoważnienia, związek sportowy działający w tej samej dziedzinie lub dyscyplinie sportu. Ewidencję wydanych licencji prowadzi polski związek sportowy, który uzyskał również uprawnienie do pobierania opłat za ich wydanie.Dokonana nowelizacja nie wprowadziła zmian co do formy organizacyjno-prawnej, w jakiej mogą działać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym. Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej kluby sportowe są podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej. Nadal więc kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, będą mogły działać jako stowarzyszenia kultury fizycznej lub sportowe spółki akcyjne. Znacznie poszerzony został natomiast krąg podmiotów mogących prowadzić działalność w zakresie sportu profesjonalnego. Poza sportowymi spółkami akcyjnymi i polskimi związkami sportowymi (jak było dotychczas) działalność taką mogą prowadzić również inne osoby prawne i fizyczne będące przedsiębiorcami. Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie tworzenia ligi zawodowej stanowiąc, iż w dziedzinach lub dyscyplinach sportu, w których współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, właściwy polski związek sportowy, wpisany do rejestru, może utworzyć ligę zawodową. Tworzenie ligi zawodowej będzie natomiast obowiązkowe wówczas, gdy ponad połowa klubów biorących udział w rozgrywkach będzie działała w formie sportowych spółek akcyjnych. Liga zawodowa zarządzana ma być przez odrębną od polskiego związku sportowego osobę prawną działającą w formie spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jako zasadę przyjęto, iż w skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzić będą wyłącznie sportowe spółki akcyjne. Jedynie w drodze wyjątku Prezes Polskiej Konfederacji Sportu, na wniosek polskiego związku sportowego, będzie mógł wyrazić zgodę na czasowy udział w lidze stowarzyszeń kultury fizycznej. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej określać będzie umowa zawarta pomiędzy właściwym polskim związkiem sportowym i spółką zarządzającą ligą zawodową. Nowelizacja objęła również przepisy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych i polegała między innymi na dodaniu zapisu, iż skład reprezentacji kraju na igrzyska paraolimpijskie ustala Polski Komitet Paraolimpijski. Zmianie uległy także przepisy dotyczące sportów szczególnie niebezpiecznych, takich jak: alpinizm, sporty motorowe, żeglarstwo, strzelectwo, w stosunku do których ustawodawca szczegółowo określił kwalifikacje wymagane do ich uprawienia oraz zasady ich weryfikacji.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika