Zmiana warunków

Nierzadko zdarza się, iż władze klubu sportowego - najczęściej z uwagi na niesatysfakcjonujące wyniki sportowe – decydują się w trakcie sezonu rozgrywkowego na zmianę trenera lub ewentualnie na zmianę warunków jego zatrudnienia.
Zmiana warunków zatrudnienia może odbyć się na mocy porozumienia stron lub poprzez dokonanie jednostronnej czynności prawnej, tj. poprzez wypowiedzenie zmieniające. Oczywiście, nie ma żadnych wątpliwości co do instytucji porozumienia stron, która z zasady opiera się na porozumieniu wyłączając tym samym sporne stanowiska stron w sprawie. Gdy jednak pracownik nie zgadza się na zaproponowane mu w porozumieniu nowe warunki pracy lub płacy, wymaga to od pracodawcy zastosowania tzw. wypowiedzenia zmieniającego.
Oświadczenie klubu sportowego o wypowiedzeniu trenerowi warunków pracy lub płacy powinno mieć formę pisemną. Na jego treść powinny się składać dwa elementy, które - aby dane oświadczenia woli zostało uznane za wypowiedzenie zmieniające - muszą wystąpić łącznie. Są to: oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków oraz propozycja nowych warunków pracy i płacy.
Zgodnie z art. 42 § 3 k.p. i orzecznictwem Sądu Najwyższego, jeśli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, to uważa się, iż wyraził na nie zgodę. Pismo klubu wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie dotyczące tej kwestii. W przeciwnym razie trener może złożyć takie oświadczenie do końca okresu wypowiedzenia. Przyjęcie zaproponowanych warunków oznacza, że treść stosunku pracy ulegnie przekształceniu w ramach tego samego stosunku pracy. Jeżeli natomiast trener złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, umowa o pracę ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie takie pociąga za sobą wszystkie skutki rozwiązania dokonanego przez pracodawcę.
Opisana powyżej instytucja dotyczy jedynie umów zawartych w oparciu o kodeks pracy. Jej zastosowanie wobec umów znajdujących swe uregulowanie w przepisach kodeksu cywilnego nie jest już takie oczywiste.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika