Testament, czym właściwie jest?

Testament to termin powszechnie znany, podanie definicji testamentu nie powinno nikomu sprawiać większych trudności. Nie każdy jednak wie, że od strony prawnej testament jako dokument, w którym wyraża się swoją ostatnią wolę, nakłada na spadkodawcę obowiązek konkretnego zachowania. Złamanie reguł nałożonych przez ustawodawcę może doprowadzić nawet do nieważności wspomnianej czynności prawnej.

O czym należy pamiętać?

Sporządzenie testamentu pod względem prawnym, wymaga od testatora tj. osoby sporządzającej testament, pełnej zdolności do czynności prawnych w trakcie jego sporządzania. To bardzo istotna cecha tej instytucji, ponieważ uprawdopodobnienie, że testator nie posiadał w momencie tworzenia testamentu, pełnej zdolności do czynności prawnych może prowadzić bezpośrednio do uznania testamentu za nieważny.

Testament to czynność prawna na wypadek śmierci, zgodnie z art. 941 Kodeksu Cywilnego. Konsekwencją wspomnianego zapisu jest fakt, że testament nabiera mocy prawnej dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy. Do tego czasu testament nie stanowi podstawy prawnej dla dochodzenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z ostatniej woli zmarłego. Testament to również czynność prawna odwoływalna. Stosownie do treści art. 934 Kodeksu Cywilnego spadkodawca może w każdej chwili odwołać cały testament lub poszczególne jego postanowienia. W tym przypadku, wymagana jest jednak, podobnie jak przy sporządzaniu testamentu, pełna zdolność do czynności prawnych. Testament już po jego sporządzeniu może zostać odwołany przez jego spadkodawcę poprzez sporządzenie nowego testamentu, przez zniszczenie lub pozbawienie testamentu już sporządzonego, cech, od których zależy jego ważność. Wprowadzić zmiany, z których wynika wola jego odwołania w całości lub jego poszczególnych części.

Bardzo istotnym jest, aby odwołania testamentu dokonała osoba testatora, z wyłączeniem możliwości uczynienia tego przez jego przedstawiciela. Art. 944 par 2 Kodeksu Cywilnego jednoznacznie wskazuje na osobisty obowiązek testatora w tej kwestii.

Jeżeli spadkodawca sporządzi nowy testament jednocześnie nie zaznaczając w nim, że poprzedni zostaje przez niego odwołany, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. Należy również pamiętać, że odwołanie poprzedniego testamentu nastąpi tylko wtedy, kiedy nowy testament będzie dokumentem ważnym według prawa. Osoba, która zamierza odwołać dotychczasowy testament nie jest w żaden sposób zobowiązana, aby był on zgodny pod względem merytorycznym z poprzednim. Najistotniejszym jest jednak to, aby testator wybrał formę określoną przez ustawę, co zapewni mu sporządzenie testamentu w zgodzie z literą prawa.

Testator ma również możliwość zniszczenia testamentu lub pozbawienia go cech, od których zależy jego ważność. Tutaj to znowu spadkodawca jest zobowiązany do wykonania wspomnianych czynności osobiście. Istotnym jest również, aby spadkodawca działał świadomie, zdając sobie sprawę z własnego zachowania, które zmierza do odwołania czynności prawnej. Przypadkowe zniszczenie sporządzonego, wcześniej przez siebie testamentu może zostać uznane za niebyłe, jeżeli uda się odtworzyć jego treść. W takim wypadku testament zachowa ważność.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika