31 lipca - ostatni dzień na skorzystanie z ,,zerowego PIT” dla pracowników poniżej 26 roku życia

autor: Bartłomiej Szozda

30.07.2019

31 lipca - ostatni dzień na skorzystanie z ,,zerowego PIT” dla pracowników poniżej 26 roku życia

Od razu zaznaczam: tytuł to próba clickbaitu. Na swoją obronę mogę powiedzieć, że jest to clickbait w słusznej sprawie, gdyż faktycznie 31 lipca 2019 r. jest ważną datą dla osób, które mogą i chcą skorzystać z tzw. ,,zerowego PITu dla młodych”. Chociaż muszę przyznać, że sytuacja nie jest tak poważna jak mogłoby wynikać z tytułu, gdyż niepodjęcie przez młodych pracowników żadnych działań w wyżej wskazanym terminie nie pozbawi ich do końca możliwości skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego. Skąd więc bierze się powaga daty 31 lipca 2019 r.?

Z dwóch modeli stosowania ,,zerowego PITu” przyjętych przez ustawodawcę w nowelizacji ustawy o PIT z 4 lipca 2019 r. Otóż, ze zwolnienia przewidzianego dla osób poniżej 26 roku życia można skorzystać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest niepobieranie zaliczek na podatek przez pracodawcę (płatnika), w takim przypadku comiesięczne wynagrodzenie nie jest pomniejszane o zaliczkę na podatek PIT, a więc ostatecznie jest wyższe. W drugim sposobie korzystania z ,,zerowego PITu” nadal pobiera zaliczki, a ich zwrot nastąpi dopiero w kolejnym roku podatkowym po rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym, po corocznym zgłoszeniu deklaracji podatkowej.

Podatnik uprawniony do zwolnienia może co prawda, skorzystać z wybranego przez siebie sposobu, ale ustawodawca postanowił ustanowić tylko jeden z nich jako podstawowy, na okoliczność, gdyby podatnik (pracownik) nie skorzystał z przysługującego mu prawa wyboru. W związku z tym, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. podstawową metodą będzie metoda wskazana wyżej jako druga, tzn. pracodawca pobiera zaliczki na PIT, a ich zwrot następuje po tzw. ,,rozliczeniu PITu”, a w okresie od 1 stycznia 2020 r. podstawową metodą będzie metoda pierwsza, czyli nie pobieranie zaliczek (i wyższe ,,wynagrodzenie netto”).

Powyższe zasady przyjęte przez ustawodawcę, powodują że istotną datą staje się 31 lipca 2019 r., otóż do tego momentu można złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie, na podstawie którego już od sierpnia 2019 r. nie będzie on pobierał zaliczek na PIT z wynagrodzenia pracownika. Konieczność złożenia oświadczenia przed 1 sierpnia wynika z tego, że ustawodawca jako konsekwencję złożenia go pracodawcy przewiduje, że ,,płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie”, tzn. teoretycznie w przypadku złożenia oświadczenia 1 sierpnia pracodawca mógłby nie pobierać zaliczek na PIT już w sierpniu, ale zobligowany do tego będzie dopiero od września 2019 r., więc to jak sytuacja wyglądała będzie w sierpniu zależy tylko od jego dobrej woli.

Termin to jeden warunek, ale drugim jest sama treść oświadczenia. Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o PIT, pracownik (podatnik) może złożyć swojemu pracodawcy (płatnikowi) oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT będą w całości zwolnione z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, tzn. że w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zwolniony z podatku przychód  nie przekroczy kwoty 35 636,67 zł (w kolejnych latach limit ten będzie wynosił 85 528 zł, ale w związku z tym, że w 2019 r. zwolnienie z podatku dla podatników do 26. roku życia obowiązywać będzie tylko przez 5 miesięcy, limit został proporcjonalnie zmniejszony).

Podsumowując, niezależnie od tego czy pracownik złoży swojemu pracodawcy jakiekolwiek oświadczenie, jeśli spełni przesłanki zwolnienia podatkowego,  czyli będzie miał mniej niż 26 lat, jego przychód w danym roku nie wyniesie więcej niż 85 528 zł, a w okresie 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 35 636,67 zł oraz jeśli przychód będzie pochodził ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, będzie korzystał z tzw. ,,zerowego PIT” dla młodych. Natomiast, złożenie przez niego odpowiedniego oświadczenia pracodawcy, spowoduje, że od następnego miesiąca pracodawca nie będzie pobierał zaliczek na podatek PIT z jego wynagrodzenia (żeby skorzystać z tego rozwiązania od sierpnia należy złożyć oświadczenia do końca lipca). Jeśli nie złoży takiego oświadczenia, zaliczki i tak zostaną mu zwrócone w kolejnym roku podatkowym. Złożenie oświadczenia nie będzie konieczne w 2020 r.

Cóż, trudno nie powiedzieć że ustawodawca nie namieszał, ale nikt nigdy nie mówił, że korzystanie ze zwolnień podatkowych jest łatwe. Na pocieszenie mogę dodać, że jeśli spełniasz warunki nowego zwolnienia podatkowego dla młodych pracowników, to na pewno z niego skorzystasz, albo już od przyszłego miesiąca, albo dopiero w przyszłym roku w ramach zwrotu nadpłaty podatku, ale co do zasady, nie powinno cię to ominąć.  

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.