Analiza przepisów licencyjnych PZPN pod kątem sytuacji Wisły Kraków

autor: Konrad Makar

03.01.2019

Analiza przepisów licencyjnych PZPN pod kątem sytuacji Wisły Kraków

Nierozwiązane od dłuższego czasu problemy finansowe Wisły Kraków, doprowadziły w końcu do zdecydowanej reakcji Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). W dzisiejszym blogu nie będę koncentrował się na perypetiach, jakich krakowski klub doświadcza z egzotycznymi inwestorami. Zamiast tego przybliżę przepisy Podręcznika Licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 (dalej: Podręcznik)[1], które najprawdopodobniej będą stanowić podstawę orzeczenia o zawieszeniu bądź cofnięciu licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wczorajszego wieczoru, Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN – Łukasz Wachowski, zgodnie z Podręcznikiem pozostający jednocześnie Kierownikiem Działu Licencji, poinformował o złożeniu do Komisji Licencyjnej PZPN wniosku o wszczęcie postępowania ws Wisły Kraków.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wymogi licencyjne, którym kluby muszą sprostać dzielą się na 5 sfer: kryteria sportowe, infrastrukturalne, dot. personelu i administracji, prawne oraz finansowe. W ramach każdego z kryteriów wyróżnia się 3 typy kategorii: A, B oraz C. Zgodnie z pkt. 1.4 Podręcznika, kryteria oznaczone literą „A”  traktuje się jako obowiązkowe. W efekcie „Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów A, wówczas Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA oraz Rozgrywkach Klubowych PZPN nie może zostać przyznana, chyba że wyraźnie i odrębnie stwierdzono, iż niespełnienie danego Kryterium A skutkuje jedynie nieprzyznaniem Licencji uprawniającej do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA.”

Głównym zarzutem skierowanym pod adresem krakowskiej Wisły jest zaniechanie przekazania informacji o przekształceniach właścicielskich w klubie uregulowanego w punktach 4.1.2.6 i 4.1.2.7 Podręcznika.

4.1.2.6.

Zmiana właściciela klubu (zbycie akcji spółki przez jej dotychczasowego akcjonariusza) jest dopuszczalna na zasadach ogólnych, z zachowaniem wymogów określonych w Podręczniku Licencyjnym PZPN.

4.1.2.7.

Wnioskodawca oraz Licencjobiorca zobowiązani są poinformować Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN o każdym przypadku zbycia akcji Wnioskodawcy lub Licencjobiorcy przez ich dotychczasowych akcjonariuszy, w terminie 3 dni roboczych po uzyskaniu takiej informacji. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zastosowaniem sankcji, wymienionych w pkt. 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN. Obowiązek ten nie dotyczy zbycia akcji, które są oferowane do nabycia w obrocie publicznym.

Powyższe przepisy korespondują bezpośrednio z kryterium F.07 o kategorii „B” (podobnie jak w przypadku „A” – kryterium obowiązkowe). Na jego podstawie Licencjobiorca ma obowiązek do pisemnego powiadamiania Licencjodawcy o wszelkich Istotnych zmianach oraz okolicznościach, które obejmują między innymi późniejsze zdarzenia o dużym znaczeniu gospodarczym, co najmniej do końca Sezonu Licencyjnego. Za takie z pewnością trzeba uznać zmiany właścicielskie.

Komisja ds. Licencji Klubowych do dnia złożenia wniosku nie otrzymała żadnej wiadomości zarówno od starych, jak i nowych władz, która realizowałaby wskazane wyżej obowiązki. Konsekwencją naruszenia może być orzeczenie jednej z następujących kar: ostrzeżenie, okresowy zakaz transferów do klubu, okresowe ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników, ograniczenie łącznego wynagrodzenia pojedynczego lub wszystkich zawodników, obowiązek zapłaty określonej należności pieniężnej od 5.000 zł do 1.000.000 zł lub pozbawienie na kolejny sezon rozgrywkowy punktów w Rozgrywkach Klubowych PZPN w wymiarze od 1 pkt do 10 pkt.

Jednocześnie nie można zapominać o problemach finansowych Wisły Kraków. Zgodnie z kryterium finansowym o numerze F.04, oznaczonym kategorią „A”, ubiegający się o licencję musi dowieść, że na dzień 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego oraz opłat na rzecz PZPN i Wojewódzkich ZPN , które powstały do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny. Z kolei w myśl Podręcznika, za pracownika uznaje się m.in. wszystkich zawodników profesjonalnych, definiowanych na podstawie Regulaminu FIFA w sprawie statusu i transferów zawodników (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). Biorąc pod uwagę skalę zadłużenia, szanse na uwolnienie się od zadłużenia bez natychmiastowej pomocy z zewnątrz są nikłe.

Mając powyższe na uwadze najgorszym scenariuszem dla Wisły Kraków będzie pozbawienie licencji. Możliwość taką przewiduje pkt 4.3.5. Podręcznika.

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może zawiesić Licencję lub cofnąć Licencję, jeżeli:

a) którykolwiek z warunków wydania Licencji przestanie być spełniony; lub

b) Licencjobiorca naruszy którekolwiek ze swych zobowiązań wynikających z Podręcznika Licencyjnego PZPN określonych jako Kryterium A.

c) niezależnie od powyższego kara dyscyplinarna zawieszenia lub pozbawienia Licencji może być orzeczona z przyczyn stanowiących podstawę orzeczenia tych kar w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Z uwagi na procedowanie w trybie nadzwyczajnym, Orzeczenie Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN powinno się pojawić w dniu dzisiejszym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Cała treść podręcznika znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/2364-PODR%C4%98CZNIK%20LICENCYJNY%20DLA%20KLUB%C3%93W%20EKSTRAKLASY%20SEZON%202018%202019%20I%20NAST%C4%98PNE.pdf

Kontakt z nami