Aplikacja w służbie antydopingu

autor: Konrad Makar

28.11.2019

Aplikacja w służbie antydopingu

27 listopada 2019 r. Światowa Agencja Antydopingowa (dalej: WADA) wprowadziła do powszechnego obiegu aplikację na smartfony o nazwie „Athlete Central”. Nowe rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim zawodnikom, którzy na podstawie wewnętrznych przepisów WADA mają obowiązek spełniać wymogi dotyczące „Whereabout Rules” – zasad odnoszących się do miejsca pobytu.

Omawianą aplikację stworzono w ramach Systemu Administracji i Zarządzania Antydopingowego (ADAMS). Tytułem przypomnienia wskażę, iż celem ADAMS jest przetwarzanie danych profesjonalnych sportowców, związanych z kontrolą antydopingową. Mowa tu przede wszystkim o historii badań, wynikach laboratoryjnych, paszporcie biologicznym, lekach przyjmowanych w ramach dopuszczalnych odstępstw terapeutycznych, naruszeniach przepisów antydopingowych oraz miejscu pobytu sportowca.

Konieczność ujawniania miejsca pobytu wynika ze Światowego Kodeksu Antydopingowego (Kodeks)[1] oraz międzynarodowego standardu WADA - International Standard for Testing and Investigations (dalej: ISTI), a dokładniej Aneksu I owego dokumentu[2].

Art. 2.4. Światowego Kodeksu Antydopingowego

The following constitute anti-doping rule violations:

Whereabouts Failures

Any combination of three missed tests and/or filing failures, as defined in the International Standard for Testing and Investigations, within a twelve-month period by an Athlete in a Registered Testing Pool.

Jak widać, wystarczy trzykrotne niewypełnienie przez sportowca obowiązków przewidzianych w ISTI, w okresie 12 miesięcy, aby jego działanie zostało uznane za naruszenie w świetle Kodeksu. Przywołany przepis nabiera dodatkowego znaczenia w momencie zapoznania się z wymogami dotyczącymi miejsca pobytu określonymi w art. I.3.1 oraz I.3.2 Aneksu I do ISTI.

Zgodnie z art. I.3.1. Aneksu I, co kwartał zawodnicy zobowiązani byli do przedłożenia właściwej organizacji antydopingowej dotyczących ich danych związanych z miejscem pobytu, obejmujących co najmniej:

a) dokładne dane do korespondencji, na które będą wysyłane sportowcowi wszelkie dokumenty i powiadomienia;

b) wszelkie przypadłości, które mogą mieć wpływ na przeprowadzenie sesji pobierania stosownych próbek dla celów laboratoryjnych;

c) zgodę na przekazywanie danych dotyczących miejsca pobytu innym podmiotom współpracującym z WADA i realizującym zadania antydopingowe;

d) dokładne dane adresowe każdego miejsca, w którym zawodnik, w nadchodzącym kwartale, każdego dnia, będzie nocował;

e) dokładne dane adresowe każdej lokalizacji, w której zawodnik w nadchodzącym kwartale, każdego dnia, będzie trenował, pracował lub prowadził inną regularną aktywność (np. szkołę) wraz z ramami czasowymi wszystkich wymienionych aktywności;

f) harmonogram wszystkich zawodów, w których zawodnik weźmie udział, ich adresy, lokalizacje i ramy czasowe.

Ponadto art. I.3.2. Aneksu I, nakłada obowiązek precyzyjnego wskazania jednej godziny, każdego dnia, w przedziale od godziny 5 do 23, podczas której zawodnik będzie dostępny do przeprowadzenia testów na okoliczność występowania dopingu w jego organizmie.

I.3.2 Aneksu I

Subject to Article I.3.3, the Whereabouts Filing must also include, for each day during the following quarter, one specific 60-minute time slot between 5 a.m. and 11 p.m. each day where the Athlete will be available and accessible for Testing at a specific location.

Bez trudu można stwierdzić, że powyższe wymagania są wyjątkowo restrykcyjne, a dodatkowo uciążliwe dla sportowców, chociażby ze względu na konieczność przewidzenia z góry, co i gdzie będzie się robiło w ciągu najbliższego kwartału. Z tego też powodu postanowiono wprowadzić tytułową aplikację na telefon, dzięki której zawodnicy mają możliwość uzupełniać informacje dotyczące ich lokalizacji na bieżąco, m.in. dzięki geolokalizacji oraz pełnej integracji z systemem ADAMS. Wprowadzenie Aplikacji nie wpływa na obowiązywanie przywołanych przepisów. Może jednak ułatwić wypełnianie obowiązków i ograniczyć kary za ich pogwałcenie, takie jak chociażby dyskwalifikacja. Na marginesie warto podkreślić, że podczas projektowania Athlete Central, WADA pozostawała w stałym kontakcie z zawodnikami, którzy dzielili się swoimi opiniami i testowali Aplikację.

Osoby zainteresowane pogłębieniem tematu zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu  przygotowanego przez WADA, opowiadającego o projektowaniu Athlete Central[3].

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=BkXi6J4FtIM&feature=emb_logo

Omawiane w dzisiejszym blogu rozwiązanie można uznać za satysfakcjonujące dla atletów, jak i przemyślane pod kątem realizacji założeń antydopingowych, ugruntowanych w przepisach wewnętrznych WADA. Czy aplikacja rzeczywiście spełni pokładane w niej nadzieje? Biorąc pod uwagę obecną rzeczywistość, prawdopodobnie tak.

fot. pixabay

 

 

 

[1] Cała treść dostępna na oficjalnej stronie WADA: https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code;

[2] Cała treść dostępna na oficjalnej stronie WADA: https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/international-standard-for-testing-and-investigations-isti

[3] Materiał dostępny również pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=BkXi6J4FtIM&feature=emb_logo

Specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa, RODO i prawa sportowego.

Konrad Makar

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.