Co nowego w futbolu? Posiedzenie Rady FIFA.

autor: Konrad Makar

25.10.2019

Co nowego w futbolu? Posiedzenie Rady FIFA.

Wczoraj, podczas zebrania Rady Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (dalej: FIFA) mającego miejsce Szanghaju, została wyjaśniona kwestia tego, jak w najbliższych latach będzie wyglądał światowy futbol. W dzisiejszym blogu przegląd najistotniejszych ustaleń. Zapraszam do lektury.

W pierwszej kolejności oficjalnie ogłoszono, iż gospodarzem pierwszej edycji Klubowych Mistrzostw Świata będą Chiny. Inauguracyjny turniej odbędzie się między czerwcem, a lipcem 2021 roku. Miast – gospodarzy jeszcze nie ujawniono. Wymaga to dalszych konsultacji pomiędzy FIFA, a Chińską Federacją Piłkarską. Sam proces kwalifikacji do turnieju także nie jest znany. Ostateczny model zostanie przedstawiony po zapoznaniu się ze stanowiskami poszczególnych regionalnych federacji. Na chwilę obecną pewnym jest, że na boiskach zobaczymy 24 drużyny.

W trakcie obrad zaprezentowano ponadto gospodarzy innych, zbliżających się imprez o randze międzynarodowej. W 2021 roku mistrzostwa świata U-20 zorganizuje Indonezja, U-17 Peru, z kolei najlepsza drużyna świata w beach soccerze zostanie wyłoniona podczas turnieju w Rosji.

Bezsprzecznie wszystkie wyżej wymienione rozgrywki budziły i budzą dalej najwięcej emocji. Warto jednak też przybliżyć pozostałe kwestie, nad którymi pochylili się wczoraj członkowie Rady.

O wzrastającej popularności kobiecego futbolu oraz wzmożonym inwestowaniu w jego rozwój przez FIFA, można już było przeczytać na łamach naszego portalu. Potwierdzeniem tego trendu jest informacja o wygospodarowaniu z rezerw federacji dodatkowych środków w wysokości 500 milionów dolarów. Tym samym w latach 2019-2022 w kobiecą piłkę nożną zainwestowane zostanie ok. miliard dolarów, a nie tak jak przewidywano wcześniej, kwota o połowę mniejsza.

Istotnym zagadnieniem jest również zatwierdzenie tzw. „drugiego pakietu reform” dot. systemu transferowego. Nad ową reformą pracuje powołana przez FIFA Football Stakeholders Comittee (dalej: Komitet) grupa zadaniowa. Sam Komitet jest organem pomocniczym Rady, którego zadania koncentrują się w szczególności w obszarze relacji pomiędzy klubami, zawodnikami, ligami, związkami członkowskimi, federacjami regionalnymi i FIFA, a także interesów klubowej piłki nożnej na świecie.

Wprowadzana reforma obejmuje przede wszystkim ustandaryzowanie wynagrodzeń agentów podczas przeprowadzania transferów, ograniczenia względem transferów czasowych zawodników oraz poprawę funkcjonalności mechanizmu solidarnościowego.

Agenci

Mając na uwadze ile kontrowersji i sporów pojawia się wokół prowizji agentów trakcie transferów Komitet zaproponował następujące rozwiązania.

Stawka dla agentów reprezentujących klub macierzysty miałaby wynieść 10% opłaty transferowej, z kolei pełnomocnicy zawodnika i  pełnomocnicy klubu pozyskującego mieliby otrzymać po 3% tej opłaty. W celu dalszego zażegnywania konfliktów planowany jest także zakaz wielostronnej reprezentacji przez agentów w trakcie tego samego, jednego transferu.

Powyższe propozycje są elementem szerszej całości. W trakcie opracowywania jest bowiem FIFA Clearing House (Izba Rozliczeniowa FIFA), której celem jest regulowanie przepływu środków finansowych. Pierwotnie podmiot ten miał służyć do prawidłowego wypłacania wynagrodzeń i należności wynikających z „mechanizmu solidarności” oraz ekwiwalentów za wyszkolenie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby system wykorzystać nadto do wypłacania należnych agentom prowizji, do czego zmierza FIFA. Co więcej, co raz częściej można usłyszeć zapowiedzi, iż mechanizmem solidarności będą również objęte transfery wewnętrzne w poszczególnych federacjach, mające wymiar międzynarodowy. Z ideami leżącymi u podstaw FIFA Clearing House można zapoznać się oglądając materiał przygotowany przez FIFA.

Transfery czasowe

Odnosząc się do transferów czasowych, popularnie zwanych „wypożyczeniem”, Rada zaakceptowała propozycję, by częściowo ograniczyć tego typu międzynarodowe transfery względem zawodników którzy ukończyli 22 lata. FIFA liczy na to, że w ten sposób uda się przywrócić pierwotny cel wypożyczenia jakim był rozwój młodego zawodnika, a nie stricte sukces komercyjny.

Dodatkowo, od sezonu 2020/2021 ma zostać wprowadzony limit na międzynarodowe wypożyczenia tego samego zawodnika pomiędzy dwoma klubami do 8 transferów (4 wypożyczenia „do” i 4 powroty do klubu macierzystego). Od sezonu 2022/2023 liczba ta ma ulec dalszemu ograniczeniu do 6 transferów (po 3 transfery „do” i „z”).

Pomimo daleko idących zapowiedzi FIFA, należy pamiętać, że powyższe założenia są na chwilę obecną w trakcie projektowania. W przypadku ich wprowadzenia, stosownym zmianom ulegnie kluczowy dokument dotyczący systemu transferowego FIFA – Regulations on the Status and Transfer of Players[1]. Tam też prawdopodobnie znajdą się liczne odniesienia do Izby Rozliczeń oraz modyfikacje systemu transferów czasowych oraz mechanizmów solidarnościowych i ekwiwalentowych. O nowelizacjach z pewnością będziemy informować.

Źródła:

https://prawosportowe.pl/a/fifa-i-uefa-coraz-mocniej-wspieraja-kobiecy-futbol

https://www.youtube.com/watch?v=Sh9HX92JwR8&feature=youtu.be

[1] Dokument dostępny na oficjalnej stronie FIFA - https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/official-documents/#fifa-laws-regulations

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.