Czy mogę powoływać się na brak znajomości języka zawieranej umowy?

autor: Maciej Broda

27.11.2019

Czy mogę powoływać się na brak znajomości języka zawieranej umowy?

W dobie globalizacji sportu nikogo nie dziwi zawieranie kontraktów sportowych z cudzoziemcami. Ciągle występują sytuacje, w których m.in. z uwagi na pośpiech, umowy te zawierane są tylko w wersji jednojęzycznej, co ma wpływ na pełne zrozumienie treści norm przez obie strony umowy. Czy w takiej sytuacji można powołać się na brak znajomości języka podpisywanego dokumentu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy niektórych federacji krajowych określają dodatkowe obowiązki związane z zawieraniem umów z zawodnikami zagranicznymi. I tak na przykład zgodnie z przepisami PZPN:  kontrakt powinien zawierać wskazanie innego poza językiem polskim, języka obcego stosowanego przy czynnościach prawnych oraz wymianie informacji pomiędzy Klubem a Zawodnikiem nie władającym językiem polskim, przy czym w takim wypadku Kontrakt musi być dwujęzyczny i określać która wersja językowa Kontraktu jest wiążąca na wypadek rozbieżności w treści (art. 6 ust. 3 lit. e uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej). Warto jednak podkreślić, że brak wprowadzenia powyższej klauzuli nie prowadzi do nieważności kontraktu – stanowi jedynie naruszenie przepisów PZPN. Czy w takiej sytuacji zawodnik może jednak skutecznie powoływać się na nieznajomość języka?

Jak zwykle w takich sytuacjach warto posiłkować się orzecznictwem sportowym, w szczególności Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. W dzisiejszym tekście omówię w skrócie wyrok z 22 sierpnia 2014 r. (CAS 2013/A/3375 KSC Lokeren v. Omer Golan & Maccabi Petach Tikva FC & CAS 2013/A/3376 Omer Golan & Maccabi Petach Tikva FC v. KSC Lokeren). Sprawa dotyczyła sporu izraelskiego zawodnika Omera Golana, belgijskiego K.S.C. Lokeren oraz Maccabi Petach-Tikva. W grudniu 2007 roku na skutek zawarcia umowy transferowej pomiędzy wyżej wskazanymi klubami, zawodnik podpisał kontrakt z K.S.C. Lokeren, który miał obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r., z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne 2 lata. Kontrakt został podpisany w dwóch wersjach językowych: francuskiej oraz holenderskiej. Zawodnik nie znał żadnego z tych języków.

W marcu i kwietniu 2010 r. belgijski klub podjął próbę doręczenia Golanowi oświadczenia o skorzystaniu z opcji jednostronnego przedłużenia umowy, jednak zawodnik odmówił podpisania potwierdzenia doręczenia korespondencji. W lipcu 2010 r. zawodnik, za pośrednictwem swoich prawników poinformował K.S.C. Lokeren, że klauzula umożliwiająca jednostronne przedłużenie kontraktu była nieważna, a w konsekwencji 1 lipca 2010 r. stał się on zawodnikiem wolnym w rozumieniu przepisów FIFA. Zawodnik powoływał się m.in. na brak znajomości języka umowy, wobec czego miał nie mieć wiedzy o istnieniu opcji przedłużenia umowy. W konsekwencji zawarł on ponownie umowę z Maccabi Petach-Tikva powracając do Izraela po 2,5 letnim pobycie w Belgii.

W pierwszej kolejności spór ten był rozwiązywany przez Izbę ds. Rozwiązywania Sporów FIFA, która orzekała w sprawie skargi złożonej przez K.S.C. Lokeren przeciwko Omerowi Golanowi oraz Maccabi Petach-Tikva. Co ciekawe, zawodnik oraz klub z Izraela złożyli również skargę wzajemną przeciwko belgijskiemu klubowi. W toku postępowania przed FIFA obie skargi zostały oddalone, w związku z czym wszystkie strony zaskarżyły decyzję FIFA do CAS.

Trybunał rozpatrując kwestię ważności klauzuli przedłużającej okres obowiązywania umowy wskazał m.in. na fakt, że strona podpisująca dokument mający prawne znaczenie, robi to na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie możliwe prawne konsekwencje wynikające ze stosowania tego dokumentu. Co więcej, Panel Orzekający stwierdził, że z okoliczności faktycznych jednoznacznie wynika, że zawodnik wiedział o istnieniu klauzuli, na co wskazuje m.in. dwukrotna odmowa podpisania potwierdzenia doręczenia korespondencji ze strony klubu. W konsekwencji umowa (wraz z klauzulą) została uznana za ważną, wobec czego Trybunał uwzględnił skargę K.S.C. Lokeren, oddalając jednocześnie skargę zawodnika oraz izraelskiego klubu.

Wyrok nie powinien dziwić. Jeżeli podpisujesz umowę, jesteś zobowiązany do jej respektowania. Nie zmienia to faktu, że wielokrotnie obserwowałem już sytuację, w której zawodnik zawierał umowę (zwłaszcza sponsorską) w wersji jednojęzycznej, niezrozumiałej dla jednej ze stron. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście przygotowanie wersji dwujęzycznej z uwzględnieniem klauzuli języka, tzn. wskazania, która wersja będzie miał decydujące znaczenie w razie wewnętrznej sprzeczności dokumentów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to zawsze możliwe, wiec tym bardziej należy zwrócić uwagę na treść podpisywanego dokumentu w języku obcym.

(fot. pixabay)

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.