Czy mogę samodzielnie podpisać kontrakt z pominięciem agenta?

autor: Maciej Broda

08.08.2019

Czy mogę samodzielnie podpisać kontrakt z pominięciem agenta?

Takie pytanie stawiane jest mi zarówno podczas prowadzonych zajęć jak i w zapytaniach kierowanych do kancelarii. Argumentacja zawodników jest prosta: skoro to ja negocjowałem kontrakt w swoim imieniu, dlaczego mam dodatkowo płacić trzeciej osobie? Przed tak odważnym stwierdzeniem sugeruję zapoznanie się z dzisiejszym tekstem. Lektura zawartej umowy z agentem/pośrednikiem transakcyjnym oczywiście również nie zaszkodzi.

Inspiracją do napisania dzisiejszego tekstu jest sprawa Łukasza Gikiewicza opisywana na portalu Sportowe Fakty. Nie chcę jednak nawiązywać tutaj do kwestii ważności kontraktu zawodnika z Gaz Metan Medias, lecz jego relacji prawnych z pośrednikiem Andrejem Balmosem. Twierdzić on ma, że zawodnik naruszył obowiązująca z nim umowę zawierając kontrakt bez jego wiedzy i udziału. W związku z powyższym, „wypełnił wniosek o zawieszenie piłkarza”. Jak wygląda ta sytuacja pod kątem prawnym?

Przepisy FIFA nie zawierają przepisów dotyczących klauzul wyłączności w umowach między zawodnikami oraz pośrednikami. Kwestie te zazwyczaj nie są regulowane przez przepisy wewnętrzne federacji krajowych. Stronom przyznano zatem swobodę do kształtowania wzajemnych relacji umownych, również w zakresie określenia zasad samodzielnego zawierania kontraktów bez udziału pośrednika. Analogicznie wygląda sytuacja z jednoczesnym korzystaniem z usług kilku pośredników (choć tutaj niektóre federacje krajowe wprowadziły ograniczenia).

Z uwagi na brak jednoznacznej regulacji tej problematyki konieczne jest skorzystanie z obowiązującej linii orzeczniczej Trybunału Arbitrażowego w Lozannie.

Orzecznictwo CAS

1. Prowizja

Pierwszym z orzeczeń dotyczących omawianej kwestii był wyrok Trybunału z 31 stycznia 2014 r. w sprawie Vladimira Stojkovicia przeciwko Anthonemu McGillowi (CAS 2013/A/3104). Najistotniejsze elementy sprawy:

 1. Vladimir Stojkovic to serbski bramkarz, wielokrotny reprezentant kraju, obecnie grający w FK Partizan, Anthony McGill przed reformą FIFA działał jako agent piłkarski. Obecnie świadczy usługi pośrednika transakcyjnego. Fakt ten potwierdza lista the FA. Z 12 kwietnia 2019 r.
 2. 5 października 2010 r. zawodnik i agent zawarli umowę, zgodnie z którą Anthony McGill uprawniony był do reprezentowania Stojkovicia na zasadach wyłączności w kwestiach kontraktowych.
 3. Zgodnie z art. 6 umowy; zawodnik był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego (10 procent z wynagrodzenia zasadniczego) w przypadku zawarcia jakiegokolwiek kontraktu z którymkolwiek z klubów po przeprowadzonych negocjacjach przez agenta lub samego zawodnika.

W sprawie pojawiły się liczne wątki związane z zasadnością rozwiązania umowy przez zawodnika. Chciałbym skupić się jednak na kwestii prowizji dla agenta. Trybunał w wyroku wskazał, że co do zasady w przypadku samodzielnych negocjacji zawodnika z klubem, agentowi, który był pasywny, nie przysługuje wynagrodzenie prowizyjne z tego tytułu.

CAS zaznaczył jednak, że od powyższej reguły istnieją wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, w której klauzula o płatności dla agenta w omawianej sytuacji, została wyraźnie i jednoznacznie zawarta w umowie z zawodnikiem. W konsekwencji Trybunał zasądził na rzecz agenta prowizję określoną w umowie.

2.„Kara umowna”

 1. Czym innym są sytuacje związane z nałożeniem kary umownej na zawodnika w przypadku samodzielnego zawarcia kontraktu bez udziału agenta. Kwestią tą zajmował się CAS w sporze pomiędzy Jarosławem Kołakowskim, reprezentującym m.in. Kamila Glika a Danim Quintaną (Daniel Quintana Sosa), którego możemy pamiętać z występów w Jagielloni.
 2. W październiku 2013 roku strony zawarły umowę, na podstawie której agent był uprawniony do reprezentowania zawodnika. Umowa miała charakter wyłączny na całym świecie. Wynagrodzenie miało charakter prowizyjny i wynosiło 10 procent.
 3. Co istotne, zgodnie z treścią umowy zawodnik zobowiązał się do niezawierania kontraktu z jakimkolwiek klubem bez udziału agenta. Zakaz ten obejmował zarówno korzystanie z usług osób trzecich jak i samodzielne podpisanie kontraktu. W razie naruszenia zakazu, zawodnik zobowiązany był do uiszczenia świadczenia w wysokości 15 procent liczonego od całej wartości podpisanego kontraktu.
 4. 29 sierpnia 2014 roku zawodnik bez udziału agenta zawarł 3-letni kontrakt z saudyjskim Al-Ahli. Po kilku miesiącach gry umowa ta została jednak rozwiązana.

W sprawie klasycznie pojawiło się kilka wątków związanych m.in. z naliczaniem kary umownej w przypadku wcześniejszego rozwiązania kontraktu sportowego. Nas interesuje jednak skuteczność wyżej przedstawionej kary umownej w razie samodzielnego zawarcia kontraktu.

Istota problemu została przedstawiona w pkt 75 uzasadnienia wyroku. Trybunał wskazał w nim, że zawodnik powinien być zawsze uprawniony do działania we własnym imieniu podczas zmiany barw klubowych lub podpisywania kontraktu. Z drugiej strony CAS zauważył, że strony dobrowolnie zaakceptowały wszystkie postanowienia umowne. W związku z powyższym, Trybunał kierując się zasadą pacta sunt servanda, uwzględnił powództwo agenta, choć jedynie częściowo z uwagi na krótki okres trwania kontraktu hiszpańskiego gracza.

Podsumowanie

Jaki był mój cel napisania niniejszego tekstu? Przedstawienie agentów jako bezlitosnych graczy na rynku transferowym? W żadnym przypadku. Chcę uświadomić - w szczególności zawodników – by w pierwszej kolejności zwracali uwagę na to, co podpisują. Po drugie, w trakcie trwania współpracy z obecnym agentem/pośrednikiem ma miejsce wiele sytuacji, gdy na skutek „życzliwych rad” (zazwyczaj innych agentów) pojawia się pokusa, by naruszyć warunki obowiązującej umowy. Trzeba uświadamiać, że takie zachowania mają swoje konsekwencje prawne. Wyrażam nadzieję, że dzisiejszym wpisem dołożę też swoją cegiełkę.

 

Ekspert w zakresie prawa sportowego. Świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej organizacji sportowych oraz doradztwa prawnego.

Maciej Broda

Adwokat

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.