Harmonizacja przepisów o pośrednikach piłkarskich na poziomie europejskim

autor: Jacek Bargieł

28.11.2018

Harmonizacja przepisów o pośrednikach piłkarskich na poziomie europejskim

Przepisy FIFA i UEFA, regulacje dotyczące pośredników piłkarskich są ustanowione na dwóch poziomach. Pierwszy jest wspólny i dotyczy wszystkich krajów członkowskich FIFA, natomiast światowa federacja pozostawia swobodę federacjom krajowym. Oczywiste jest, że istnieje wiele krajowych różnic w zakresie regulacji pośredników.

W związku z tym na niedawnej konferencji UEFA w Nyonie podkreślono, że usprawnione i jednolite ramy regulacyjne są potrzebne na poziomie europejskim i jako takie mogłyby zostać wprowadzone w życie przez UEFA.

„Partnerstwo federacji krajowych”

Ponieważ środki przekazane przez piłkę nożną i prowizje pośredników są w większości skoncentrowane w Europie, należy podkreślić, że skonsolidowane przepisy na poziomie wszystkich krajowych federacji piłkarskich zapewni lepszą przestrzeń regulacyjną.

Ponieważ FIFA przerzuciła ciężar stworzenia regulacji na federacje krajowe, niektóre z nich mogłyby się połączyć i zostać uwikłanymi w egzekwowanie ulepszonego systemu monitorowania i bardziej rygorystycznych warunków dostępu do zawodu. Zostało to również poparte przez Sektorowy Komitet ds. Dialogu Społecznego ds. Zawodowej Piłki Nożnej, który stwierdził, że taka zharmonizowana polityka europejska jest pożądanym kolejnym krokiem w kierunku lepszego nadzoru regulacyjnego nad pośrednikami. Takie partnerstwo mogłoby być „godną pochwały odpowiedzią na wezwania do scentralizowanego i zharmonizowanego obowiązkowego systemu licencjonowania”. Należy podjąć się tego we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Agentów Piłkarskich (EFAA), aby uwzględnić punkt widzenia pośredników i prawdopodobnie ułatwić przestrzeganie przepisów poprzez kształtowanie ich „w obecności” i z pomocą samych pośredników.

Za przykłady takich regulacji mogą służyć inne kontynentalne i światowe organizacje sportowe. Na przykład FIBA podczas formułowania skutecznych regulacji dotyczących agentów promowała harmonizację, angażując agentów poprzez konsultację z AEBA (czyli koszykarskim odpowiednikiem EFAA). Zgodnie z najnowszym Raportem Komisji Europejskiej, regulamin National Basketball Players Association ("NBPA") może być również traktowany jako wzór do naśladowania, ponieważ zawarte w nim przepisy zwiększają "profesjonalizację" agentów i opierają się na obowiązkowym systemie licencjonowania, jednocześnie ustanawiając wyższe wykształcenie jako konieczny warunek do uzyskania licencji. Interesującym przykładem jest również NFL, ponieważ wymaga dyplomu uniwersyteckiego lub wystarczającego doświadczenia negocjacyjnego na poziomie minimum 7 lat.

Jakkolwiek przekonanie niektórych (również polskich) dziennikarzy i działaczy, że działalność pośredników jest "nieetyczna, złożona i zwodnicza" jest niesprawiedliwe i oparte na stereotypach, tak również UEFA dostrzega potrzebę ściślejszego uregulowania i systemu zapobiegania możliwości wchodzenia do tego zawodu osobom „psującym” futbol czy to poprzez złą wolę, czy też brak kompetencji i staranności. a zatem należy wprowadzić rygorystyczne warunki, aby wejść do zawodu. FA powinny uwzględniać orzeczenie w sprawie Piau vs Komisja Europejska, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejako pochwalił przymusowy system wydawania zezwoleń dla pośredników i choć zauważył, że wymóg ten stanowi poważne utrudnienie w wykonywaniu tego zawodu, to wobec charakteru działań podejmowanych przez pośredników takie surowe wymogi są niezbędne ze względu na "profesjonalizm i standardy etyczne w celu ochrony zawodników, których kariery są krótkie".

UEFA

Oprócz krajowych federacji istotne są też działania UEFA, która twierdzi, że działa w duchu porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i musi być wiodącym liderem zharmonizowanej regulacji. W ramach art. 165 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z nadzorowaną autonomią UEFA, harmonizacja mogłaby być dokonana w dialogu z Komisją Europejską, która posiada kompetencje koordynacyjne w zakresie sportu. Kompetencje te mają gwarantować, że potencjalne nowe przepisy będą w stanie opierać się wyzwaniom związanym z koniecznością zgodności regulacji UEFA z prawem wspólnotowym oraz jego celami, z „powściągliwością handlową” na czele. Kooperacja między Unią Europejską a UEFA nie jest pozostaje zresztą w sferze idei, o czym może świadczyć zawarte na początku lutego 2018 r. Porozumienie o współpracy.

Pasjonat prawa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijnego.

Jacek Bargieł

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt z nami