Impreza masowa w świetle obowiązujących przepisów

autor: Maciej Żyłka

03.12.2018

Impreza masowa w świetle obowiązujących przepisów

Poprzednio pisałem o zachowaniu trenerów podczas zawodów piłkarskich i absencji trenerów na zawodach skutkującej udziałem drużyny w meczu z trenerem bez licencji (jeśli zastępuje go osoba bez licencji) lub bez trenera z licencją. Dziś pozostajemy przy piłce nożnej, ale otwieramy inny temat – bezpieczeństwa imprez masowych.

W znakomitej większości rozgrywek, poza rozgrywkami Ekstraklasy trwa już zimowa przerwa, a to czas przeglądnięcie przepisów i refleksję. Czy mecze piłkarskie są imprezami masowymi? Odpowiedź znajdziemy w przepisach prawa powszechnie prawa powszechnie obowiązującego i w przepisach prawa związkowego – Polskiego Związku Piłki Nożnej. O organizacji meczów niższych klas pisałem już tutaj.

Imprezami masowymi są mecze rozgrywek szczebla centralnego: Ekstraklasy, I ligi, II ligi. To wynika z przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej. W niższych klasach z zasady mecze organizowane są jako imprezy niemasowe, a wyjątek mogą stanowić zawody zakwalifikowane jako impreza masowa na wniosek np. Komendanta Powiatowego Policji.

Skoro już wiadomo, które mecze są imprezami masowymi to warto sięgnąć do Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1870). Zgodnie z art. 1 Ustawa określa:

1) zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;

2) warunki bezpieczeństwa imprez masowych;

3) zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;

4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;

5) zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.

Jak widać, mamy 5 takich głównych nurtów regulacji ustawowej.

Warto też przyjrzeć się legalnej (ustawowej) definicji imprezy masowej. Zgodnie z art. 3 pkt 1) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Ilekroć w ustawie jest mowa o imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno--rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2–4, z wyjątkiem imprez:

a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,

f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

Mamy więc już wyjątki, a teraz wracamy do wspomnianych powyżej punktów 2-4 w art. 3 Ustawy i definiujemy pojęcia imprezy masowej artystyczno—rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej

Zgodnie z art. 3 pkt 2) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej u. bim), przez imprezę masową artystyczno-rozrywkową należy to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Z kolei, zgodnie z art. 3 pkt 3) u. bim, przez masową imprezę sportową należy rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Wreszcie pora na definicję ustawową meczu piłki nożnej, który jest szczególną formą masową imprezy sportowej. Znajduje się ona w art. 3 pkt 4) u. bim. Według tego przepisu, mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Warto też przedstawić legalną definicję imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Zgodnie z art. 3 pkt 5) ) u. bim, jest to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Dzisiejszy wpis to początek moich rozważań i prezentacji z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, do których będę na łamach portalu prawosportowe.pl powracać.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Artykuł dostępny również w formie PODCASTU.

Kontakt z nami