Jak egzekwować wyroki CAS?

autor: Konrad Makar

05.06.2020

Jak egzekwować wyroki CAS?

Zdawać by się mogło, że uzyskanie korzystnego wyroku w drodze postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (dalej: CAS) definitywnie rozwiązuje spór powstały na gruncie szeroko rozumianego sportu i tym samym kończy sprawę. Jednakże w rzeczywistości jest to jedynie połowa sukcesu, bowiem rozstrzygnięcie trzeba jeszcze skutecznie wyegzekwować. W dzisiejszym wpisie przedstawię dwie odmienne metody wyjaśniające jak można tego dokonać.

Tytułem wstępu sygnalizuję, iż co do zasady decyzja arbitrażowa CAS może być zaskarżona w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia do Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii, na zasadach przewidzianych w przepisach R46 oraz R59 Kodeksu Proceduralnego CAS (dalej: Kodeks), a także szwajcarskiego prawa cywilnego. Jednak aby uprościć rozważania przyjmuję założenie, że wyrok CAS się uprawomocnił, a druga strona nie zrealizowała dobrowolnie jego dyspozycji.

Wykorzystanie prawa krajowego

Pierwszą z metod jest oparcie się o „Konwencję o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych”, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (dalej: Konwencja). Kluczowe zobowiązania jakie przyjęli na siebie sygnatariusze Konwencji zawarte są w art. II oraz art. III.

Artykuł II Konwencji

 1. Każde z Umawiających się Państw uzna umowę pisemną, którą strony zobowiązują się poddać arbitrażowi wszystkie lub pewne spory, powstałe lub mogące powstać między nimi z określonego stosunku prawnego, zarówno umownego jak i pozaumownego, w sprawie, która może być rozstrzyganą w drodze arbitrażu.

 Artykuł III Konwencji

Każde z Umawiających się Państw - zgodnie z warunkami ustalonymi w artykułach następnych - uzna orzeczenie arbitrażowe za wiążące i wykona je zgodnie z regułami procedury obowiązującej na obszarze, na którym dochodzi się praw z orzeczenia. Uznanie lub wykonanie orzeczeń arbitrażowych, do których odnosi się niniejsza Konwencja, nie będzie uzależnione od spełnienia warunków istotnie uciążliwszych ani od poniesienia należności sądowych lub opłat istotnie wyższych, niż wymagane dla uznania lub wykonania krajowych orzeczeń arbitrażowych.

Jak można zauważyć, Państwa objęte Konwencją (obecnie 163 państwa, w tym Polska) muszą respektować zarówno umowę zawierającą lub będącą zapisem na sąd polubowny/arbitrażowy, jak i orzeczenia wydane w takim postępowaniu. Doprecyzowanie całej procedury powinno natomiast znajdować się w przepisach krajowych poszczególnych sygnatariuszy. Konwencja wskazuje dodatkowo, jakie dokumenty powinny zostać przedłożone w trakcie procedury krajowej by można było stwierdzić wykonalność wyroku arbitrażowego (art. IV Konwencji). Są to: oryginał lub uwierzytelniony odpis orzeczenia oraz oryginał lub uwierzytelniony odpis umowy opisanej w art. II Konwencji.

Gdyby zatem osoba dysponująca prawomocnym orzeczeniem CAS miała zamiar skorzystać z „trybu krajowego”, powinna zweryfikować, czy państwo właściwe dla drugiej strony jest sygnatariuszem konwencji, a następnie postępować zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w prawie tego państwa. Dla przykładu - stwierdzenie wykonalności rozstrzygnięć sądów polubownych na gruncie prawa polskiego uregulowane jest w art. 1212 i nast. k.p.c. Warto przy tym zaznaczyć, że stosowny wniosek wraz z załącznikami wyszczególnionymi powyżej  należy złożyć do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny.

Wykorzystanie prawa wewnętrznego właściwych organizacji sportowych

Drugim sposobem na skłonienie do wykonania ostatecznego orzeczenia CAS jest wystąpienie o pomoc do organizacji sportowej (międzynarodowej lub krajowej), pod której jurysdykcję podlega strona zobowiązana. Przeważnie przepisy dyscyplinarne takich podmiotów przewidują sankcję za opieszałość bądź nierespektowanie decyzji kończących postępowanie przed CAS. Dla celów poglądowych można powołać się np. na treść art. 21 FIVB Sports Regulations oraz art. 15 ust. 1 FIFA Disciplinary Code. Należy przy tym pamiętać, że forma takiego wystąpienia uzależniona jest ściśle od regulacji wewnętrznych. W niektórych organizacjach może to być skarga na zobowiązanego, natomiast w innych wniosek o zastosowanie konkretnych procedur.

 1. FIVB Sports Regulations - SANCTIONS

If a National Federation, club, coach, agent or player that was a party to proceedings before the (…) Court of Arbitration for Sport (CAS) fails to comply with the decision of said body, it commits an offence. The FIVB may impose the following sanctions on this party:

 1. Warning;
 2. Fine up to CHF 50,000 (fifty thousand Swiss Francs);
 3. Prohibition of receiving an ITC (for clubs) or prohibition to transferinternationally (for players);
 4. Withdrawal or temporary suspension of a licence (for coaches and agents);
 5. Prohibition of registering and lining-up foreign players in any competition (for clubs);
 6. Prohibition of participating in international competitions.

The above sanctions can be applied more than once and cumulatively.

Art. 15 FIFA Disciplinary Code

 1. Anyone who fails to pay another person (such as a player, a coach or a club) or FIFA a sum of money in full or part, even though instructed to do so by (…) a CAS decision (financial decision), or anyone who fails to comply with another final decision (non-financial decision) passed by (…) CAS:

a) will be fined for failing to comply with a decision; in addition:

b) will be granted a final deadline of 30 days in which to pay the amount due or to comply with the non-financial decision;

c) in the case of clubs, upon expiry of the aforementioned final deadline and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated, a transfer ban will be pronounced until the complete amount due is paid or the non-financial decision is complied with. A deduction of points or relegation to a lower division may also be ordered in addition to a transfer ban in the event of persistent failure, repeated offences or serious infringements or if no full transfer could be imposed or served for any reason.

d) in the case of associations, upon expiry of the aforementioned final deadline and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated, additional disciplinary measures may be imposed;

e) in the case of natural persons, upon expiry of the aforementioned final deadline and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated, a ban on any football-related activity for a specific period may be imposed. Other disciplinary measures may also be imposed.

Podsumowanie

Wybór pomiędzy przedstawionymi metodami egzekucji wyroków CAS uzależniony jest każdorazowo od konkretnej sytuacji. W niektórych przypadkach może się bowiem okazać, że niecelowym jest inicjowanie postępowań w ramach organizacji sportowych, gdyż nie mogą one ingerować w prawa i interesy osób niebędących ich członkami (np. zawodnik w celu uchylenia się od odpowiedzialności kończy karierę i zrywa wszelkie powiązania z danym sportem). Można też wyobrazić sobie okoliczności, gdy dane państwo właściwe dla osoby zobowiązanej wyrokiem, nie jest sygnatariuszem Konwencji lub nie przewiduje uznawania wyroków sądów polubownych/arbitrażowych, natomiast osoba ta zarabia na życie czynnie funkcjonując w świecie sportu i nie może sobie pozwolić na „odcięcie się” od takiej organizacji sportowej.

Z tych powodów, już w trakcie prowadzenia sporów natury sportowej warto analizować w jaki sposób najskuteczniej egzekwować potencjalnie korzystny wyrok CAS lub innego sądu arbitrażowego, objętego porozumieniem zainteresowanych stron.

(fot. wikipedia)

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.