Jak to jest z tymi maseczkami i wychodzeniem z domu? - 19 rozporządzeń z ograniczeniami w ciągu 2 miesięcy epidemii

autor: Bartłomiej Szozda

12.05.2020

Jak to jest z tymi maseczkami i wychodzeniem z domu? - 19 rozporządzeń z ograniczeniami w ciągu 2 miesięcy epidemii

Jutro (13 maja 2020 r.) minie równo dwa miesiące od ogłoszenia przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego (lub epidemicznego – którą wersję stosować nie rozstrzygnęliśmy przed wprowadzeniem stanu epidemii). W tym czasie wprowadzane, uchylane i zmieniane były kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, a dalej choroby COVID-19. Początkowo wszyscy raczej wiedzieli o co chodzi – nie wolno było wychodzić z domu bez powodu. Następnie, wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu sklepów, zachowywanie dystansu od siebie, zakazano prowadzenia części działalności gospodarczych, a ostatecznie wprowadzono obowiązek noszenia maseczek – a konkretniej ,,zasłaniania ust i nosa”.

Niestety na tym etapie ilość zmian w ograniczeniach było już dość myląca i obowiązek został mylnie odebrany – maseczki dzielnie chroniły (i chronią nadal) – podbródki, brody, szyje, czasami wyłącznie usta, a czasami tylko nosy. Dlatego od razu przypominam – nakaz dotyczy zasłaniania ust i nosa – obu tych części ciała, rozporządzenia nie wspominają nic o oczach – dlatego z całą stanowczością odradzam zasłanianie maseczkami oczu – to może być niebezpieczne.

Wracając natomiast do działalności legislacyjnej Ministra Zdrowia oraz Rady Ministrów – na dzisiaj, ilość ogłoszonych rozporządzeń dotyczących ograniczeń, obowiązków i nakazów, wliczając w to wprowadzające stan zagrożenia oraz stan epidemii oraz odwołujące stan zagrożenia, wynosi 19 (z dużym prawdopodobieństwem ogłoszenia 20 rozporządzenia w najbliższym czasie – tego dot. gabinetów kosmetycznych oraz salonów fryzjerskich). Taka ilość jest dość przerażająca, jeśli chodzi o próbę odtworzenia tego, które obowiązki i ograniczenia obowiązują w tym momencie. Aktualnie jednak, moc wiążącą mają tylko rozporządzenie z 2 maja oraz rozporządzenie zmieniające z 7 maja – na ich podstawie przedstawię poniżej jakie nakazy, obowiązki i ograniczenia mające przeciwdziałać rozwojowi epidemii koronawirusa oficjalnie, znajdują zastosowanie w Polsce:

 1. Zakaz przemieszczania się transportem kolejowym z przekroczeniem granicy.
 2. Obowiązek odbycia kwarantanny po wjeździe do RP (od 4 maja, nie dotyczy to osób, które przekraczają granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Szwecją i Danią w ramach wykonywania czynności służbowych),
 3. Ograniczenie w obrocie poza granice RP niektórymi produktami: kombinezonami TYVEK i maseczkami FFP2/FFP3,
 4. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej:
 • Przygotowanie i podawanie posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub dokonujących wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
 • Organizacja, promocja, zarządzanie imprezami,
 • Twórcza, związana ze zbiorowymi formami kultury,
 • Projekcja filmów lub nagrań,
 • Związana z konsumpcją lub spożywaniem napojów,
 • Związana z prowadzeniem kasyn,
 • Związana z fryzjerstwem i zabiegami kosmetycznymi,
 • Związana z działalnością salonów tatuażu i piercingu,
 • Usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • Związana ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Zakazy dotyczące działalności sportowej  nie obejmują:

 • Przygotowania kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej w COSach,
 • Działalności sportowej oraz rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego i wyposażenia sprzętu rekreacyjnego będącego integralną częścią obiektu sportowego na:

stadionach, boiskach, obiektach zewnętrznych do uprawniania sportów motorowych i lotniczych, otwartych  strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać wt tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; na kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym  samym  czasie  nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi; na polach golfowych, przy czym przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym  samym  czasie  nie więcej niż 6osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego, przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji,  przy  czym  z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie; działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych  do jazdy konnej, w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej, przy czym na każdym parkurze lub rozprężarni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1trener korzystających z tego parkuru lub rozprężarni, z wyłączeniem ich obsługi.

Dodatkowe obowiązki ciążą na udostępniających obiekty sportowe, natomiast na korzystających ciążą obowiązki dezyfekcyjne.

 1. Zakazane jest prowadzenie handlu detalicznego w galeriach, chyba że zostanie zapewnione odpowiednie oddzielenie przesłonami, obsługa będzie obsługiwała klientów w maskach i rękawiczkach jednorazowych oraz środki do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe – dodatkowe, ograniczenia dotyczą tzw. wysp handlowych.

W ramach działalności galerii obowiązują również ograniczenia liczbowe dotyczące obsługiwanych klientów. W jednym momencie nie może znajdować się więcej niż 1 klient na 15m2. Inaczej kwestia wygląda na stacjach benzynowych oraz straganach i targowiskach – maksymalna liczba osób to 4 osoby na jedno stanowisko.

 1. W zakresie sprawowania kultu religijnego – zasadniczo jest zakazane, natomiast jest ono możliwe przy zachowaniu następujących warunków: 1 osoba na 15 m2, chyba że obiekt jest mniejszy niż 75m2 – tedy maksymalnie 5 osób – nie licząc osób sprawujących kult. W trakcie pogrzebów możliwe jest przebywanie na cmentarzu nie więcej niż 50 osób, nie licząc osób sprawujących ceremonię.
 2. W zakładach pocztowych może znajdować się jednocześnie jedynie 2 osoby na stanowisko.
 3. W zakładach pracy zapewnione mają być środki do dezynfekcji oraz rękawiczki dla pracowników. Dodatkowo, musi być zachowana odległość 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy.
 4. Obowiązuje zakaz sprowadzania do Polski zwłok oraz szczątków ludzkich.
 5. Możliwe jest ograniczenie pracy niektórych urzędów do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
 6. Zakazane jest organizowanie zgromadzeń. WSZYSTKICH, a nie tylko tych w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach. Wyjątkiem są spotkania z osobami najbliższymi, czyli: małżonkami, wstępnymi (rodzicami, dziadkami, pradziadkami itd.), zstępnymi (dziećmi, wnukami, prawnukami itd.), powinowatymi w tym samym stopniu (np. teściami (?)), osobą pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu).
 7. Nie wolno korzystać:

            - z ogrodów zoologicznych i placów zabaw,

            - małej infrastruktury leśnej

(z wyjątkiem czynności zawodowych, działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochotniczego zwalczania rozprzestrzeniania COVID-19.

 1. PRZEMIESZCZANIE SIĘ:

W trakcie pieszego przemieszczania się należy zachować dystans dwóch metrów, chyba że bliższy dystans jest wymagany ze względu na opiekę nad osobą poniżej 13. roku życia lub niepełnosprawną. Zachowanie dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.

W środkach publicznego transportu zbiorowego może być zajęta jedynie połowa miejsc siedzących.

               Osoby poniżej 13. roku życia mogą się przemieszczać tylko pod opieką.

               Nadal obowiązuje zakaz korzystania z rowerów miejskich.

 1. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST i NOSA:

               - w środkach publicznego transportu zbiorowego,

               - w miejscach ogólnodostępnych.

Wyjątkiem jest przemieszczania się samochodem przez: 1 osobę lub 1 osobę z dzieckiem, lub osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe.

Wyjątkami są również osoby poniżej 4. roku życia, osoby wykonujące czynności zawodowe w budynkach osoby w lesie, sędziowie sportowi, osoby jadące konno.

Jak widać na podstawie powyższego wyliczenia, nadal obowiązuje mnóstwo nakazów i zakazów mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Liczba rozporządzeń nie wpływa na liczbę zniesionych ograniczeń. Należy pamiętać, że do czasu ich wcyofania, w przypadku ich nie przestrzegania, można narazić się na zostanie ukaranym mandatem przez funkcjonariuszy policji lub przez inspektorów sanitarnych.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny /tygrys w ogrodzie zoologicznym, fot. pixabay)

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.