Koniec współpracy New Balance i Liverpool FC w tle sporu sądowego

autor: Maciej Broda

29.10.2019

Koniec współpracy New Balance i Liverpool FC w tle sporu sądowego

Od sezonu 2020/21 Nike będzie nowym sponsorem technicznym Liverpool FC. Zakończenie współpracy klubu z obecnym dostawcą sprzętu sportowego z pewnością nie miało pokojowego charakteru, o czym świadczy spór sądowy pomiędzy stronami, zakończony wyrokiem z 25 października 2019 r. Sprawę tę postaram się przybliżyć w dzisiejszym tekście.

Stan faktyczny:

Na podstawie obowiązującej umowy pomiędzy stronami New Balance uzyskiwał prawa sponsora klubu, jak również mógł produkować i sprzedawać repliki koszulek piłkarzy The Reds. Na podstawie pkt 16 obowiązującej umowy sponsorskiej: w przypadku braku dojścia do porozumienia w toku negocjacji dotyczących przedłużenia obowiązywania umowy, klub z Anfield uzyskiwał prawo do negocjowania warunków umowy z konkurencyjnymi podmiotami. New Balance zabezpieczył swoje interesy poprzez wprowadzenie do umowy klauzuli, zgodnie z którą w razie otrzymania przez klub zadowalającej oferty, zobowiązany jest on do przedstawienia jej warunków obecnemu sponsorowi. W takim przypadku New Balance w terminie 30 dni roboczych przysługiwało prawo do złożenia pisemnego oświadczenia klubowi, w którym miał go poinformować o woli zawarcia umowy na takich samych albo lepszych warunkach finansowych, uwzględniając konkurencyjną ofertę. W razie złożenia takiego oświadczenia i przedstawienia wyżej wskazanych warunków nowej umowy, klub miał być zobowiązany do zawarcia umowy na przedstawionych zasadach z dotychczasowym sponsorem, tj. New Balance.

W grudniu 2018 roku, po tym jak strony podczas trwających negocjacji nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy, New Balance zezwolił klubowi na rozpoczęcie poszukiwań konkurencyjnych dostawców sprzętu.

11 lipca 2019 do New Balance została przesłana oferta sponsorowania klubu Liverpool FC przez firmę Nike. Poza stałym wynagrodzeniem zasadniczym (30 milionów funtów brytyjskich za sezon), wynagrodzeniem prowizyjnym (5% zysku netto ze sprzedaży obuwia oraz 20% zysku netto ze sprzedaży pozostałej odzieży) Nike zobowiązało się do przeprowadzenia kampanii reklamowych, w której udział mają wziąć co najmniej trzy gwiazdy niezwiązane z piłką nożną kalibru takiego jak: Lebron James, Serena Williams czy Drake. Dodatkowo Nike od sezonu 2020/21 zobowiązało się do sprzedaży licencjonowanych produktów co najmniej w 6000 sklepach na świecie, w tym 500 sklepach, które są własnością lub są kontrolowane przez Nike. Sprzedaż online miała odbywać się w co najmniej 51 krajach na świecie.

16 sierpnia 2019 r. New Balance złożył oświadczenie klubowi, zgodnie z którym wyrównywał (w ocenie samego sponsora) ofertę złożoną przez Nike. Analogicznie New Balance zobowiązał się do przeprowadzenia kampanii reklamowych, w której udział mają wziąć co najmniej trzy gwiazdy niezwiązane z piłką nożną światowego formatu. W piśmie nie wskazano jednakże, jakie osoby miałyby wziąć udział w kampanii. New Balance przedstawił również identyczną ofertę w zakresie stacjonarnej i internetowej sprzedaży licencjonowanych produktów klubu.

22 sierpnia 2019 r. klub złożył oświadczenie, w którym wskazał, że w jego ocenie oferta New Balance nie odpowiada warunkom przedstawionym przez Nike, w związku z czym klauzula przedstawiona w pkt 16 umowy nie została skutecznie aktywowana. Liverpool FC wskazywał m.in. na brak infrastrukturalnych możliwości obecnego sponsora do sprzedaży licencjonowanych produktów co najmniej w 6000 sklepach na świecie, w tym 500 sklepach, które są własnością lub są kontrolowane przez New Balance.

New Balance, kwestionując stanowisko klubu, wytoczył przeciw niemu powództwo.

Postępowanie przed sądemSprawa prowadzona była przed sądem gospodarczym (England and Wales High Court Commercial Court). Rozprawy odbyły się w dniach 18, 21 i 22 października 2019. W toku postępowania New Balance wykazywał, że przeprowadził wiele badań rynkowych, przede wszystkim na terenie Azji, chcąc przedstawić swoje potencjalne możliwości dotyczące zwiększenia kanałów sprzedaży oficjalnych produktów klubowych, aby ich liczba wyniosła tyle samo co w ofercie od Nike, czyli 6000 sklepów na całym świecie, w tym 500 sklepów, których Nike jest bezpośrednim właścicielem. New Balance podważał również kwestie wpływu obecności gwiazd sportu na efektywność kampanii marketingowych stwierdzając, że nie jest to wymierne i nie może wobec tego porównać warunków zaoferowanych przez obu producentów. Pozwany klub natomiast zakwestionował ten argument, podnosząc, że jest to jak najbardziej wymierne i można to wykazać m.in. poprzez reklamę danego sportowca w social mediach i to, w stroju jakiej firmy w niej występuje.

Sąd uznał argumenty klubu za zasadne i tym samym orzekł, że New Balance nie wyrównał oferty Nike przedstawiając gorsze warunki umowy niż te zaproponowane przez konkurencję  i z tego względu klub Liverpool FC nie jest zobowiązany do przedłużenia współpracy z tym producentem, a tym samym umowa sponsorska z Nike jest ważna. W orzeczeniu stwierdzono, że owszem „na papierze” New Balance przedstawiło takie same warunki umowy sponsorskiej jak firma Nike, ale w rzeczywistości obecny sponsor klubu nie będzie w stanie sprostać swoim zobowiązaniom, ponieważ wyniki ich badań rynkowych są zbyt wyolbrzymione i uniemożliwią to również względy logistyczne.  Do tego dochodzą kwestie reklamowe – Nike zobowiązało się do promocji klubu i produktów klubowych w kampaniach reklamowych z udziałem nie mniej niż 3 gwiazd światowego formatu takich jak Lebron James, Serena Williams czy Drake. New Balance w swoich kampaniach nie mogłoby zareklamować klubu w ten sam sposób co konkurencja ze względu na brak współpracy z takimi sportowcami.

Z pewnością jest to jeden z głośniejszych „transferów” w sektorze sponsoringu sportowego. Sam wyrok jest również punktem odniesienia dla potencjalnych sponsorów sportowych. Nie tylko kwota wynagrodzenia ma bowiem wpływ na atrakcyjność oferty, lecz również świadczenia dodatkowe przewidziane w umowach.

(fot. pixabay)

Ekspert w zakresie prawa sportowego. Świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej organizacji sportowych oraz doradztwa prawnego.

Maciej Broda

Adwokat

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.