Kto odpowiada za naruszenie przepisów Kodeksu Etycznego PZPN?

autor: Maciej Żyłka

23.11.2020

Kto odpowiada za naruszenie przepisów Kodeksu Etycznego PZPN?

Kilka dni temu Bartosz Cabaj na łamach bloga prawosportowe.pl pisał o zakresie obowiązywania, niedawno uchwalonego przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej Kodeksu Etycznego PZPN. Zakres ten jest szeroki i myślę, że warto przyjrzeć mu się dokładniej.

Przypomnijmy, zakres podmiotowy Kodeksu Etycznego został określony w art. 2 ust 1 i odnosi się do wszystkich członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów piłkarskich, innych osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej, sędziów, działaczy piłkarskich, pośredników transakcyjnych, agentów meczowych oraz innych osób działających w polskiej piłce nożnej, które podlegają postanowieniom Kodeksu w dniu, w którym zostaje popełnione dane naruszenie.

Warto jeszcze spojrzeć co kryje się pod niektórymi pojęciami np. agenta piłkarskiego, działacza piłkarskiego lub pośrednika transakcyjnego. Uchwała nr IX/142 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej zawiera słowniczek i objaśnienia poszczególnych definicji, umieszczone ponad przepisami Kodeksu.

Rozpocznijmy od definicji piłkarza. Zgodnie z Uchwałą „piłkarz” to zawodnik stale uprawiający piłkę nożną i zarejestrowany przez Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (WZPN). Skoro nie ma w definicjach wyjaśnienia pojęcia „piłkarka’, to przez piłkarkę należy rozumieć zawodniczkę stale uprawiającą piłkę nożną i zarejestrowaną przez Polski Związek Piłki Nożnej lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Znajdujemy też pojęcie „statusu zawodniczek”. I choć nie ma zdefiniowanego statusu zawodnika, to ilekroć w Kodeksie jest mowa o zawodniku rozumie się również przez to odpowiednio zawodniczkę uprawiającą sport piłki nożnej, chyba że właściwe przepisy FIFA, UEFA i PZPN stanowią inaczej.

O ile Uchwałodawca nie zdecydował się na definiowanie pojęć „innych osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej” oraz „sędziów” to znajdujemy w Kodeksie definicję „działacza piłkarskiego”. Wspomniani powyżej sędziowie i inne osoby wchodzące w skład kadry szkoleniowo-medycznej znaleźli się zakresowo właśnie w definicji działacza piłkarskiego, zgodnie z którą jest to członek władz, organów jurysdykcyjnych i doradczych PZPN, WZPN, lig zawodowych, klubów i innych organizacji członkowskich, sędzia, asystent sędziego, trener, instruktor, pracownik PZPN, WZPN i ich organizacji członkowskich, każda inna osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne, medyczne lub administracyjne w PZPN, WZPN i w ich organizacjach członkowskich, a także każdy inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów PZPN i WZPN.

Mamy też definicje „agenta meczowego” i „pośrednika transakcyjnego”. Agent meczowy to wg Kodeksu osoba fizyczna lub prawna, posiadająca licencję FIFA, która pozwala jej organizować mecze piłkarskie, zgodnie z właściwym Regulaminem FIFA natomiast pośrednik transakcyjny to osoba fizyczna lub prawna, która reprezentuje - odpłatnie lub nieodpłatnie – zawodników i/lub kluby w ramach negocjacji mających na celu zawarcie kontraktu piłkarskiego lub reprezentuje kluby w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy transferowej.

I na koniec omawiania pojęć definiujących osoby, które ponoszą odpowiedzialność na gruncie omawianego Kodeksu Etycznego pora na definicję „podmiotu powiązanego” / „podmiotów powiązanych”. Przez podmioty powiązane należy rozumieć zgodnie z Uchwałą nr IX/142 - osoby trzecie mające związki z podmiotami podlegającymi nin. Kodeksowi oraz Kodeksowi Etycznemu FIFA, które są uważane za osoby powiązane, jeśli spełniają jedno lub kilka następujących kryteriów, tj. gdy są:

a) przedstawicielami lub pracownikami w.w. podmiotów,

b) małżonkami lub ich partnerami życiowymi,

c) osobami pozostającymi w tym samym gospodarstwie domowym, niezależnie od tego, czy istnieją relacje osobiste między osobą trzecią, a podmiotem podlegającym regulacjom kodeksowym,

d) innymi członkami rodziny, z którymi wskazany podmiot pozostaje w ścisłych relacjach,

e) osobą prawną, w tym spółką prawa handlowego lub każdą inną instytucją powierniczą, jeżeli podmiot, do którego stosuje się regulacje kodeksowe lub osoba czerpiąca nienależną korzyść:

(i) zajmuje stanowisko kierownicze w danej osobie prawnej, w tym w spółce prawa handlowego lub instytucji powierniczej;

(ii) bezpośrednio lub pośrednio kontroluje daną osobę prawną, w tym spółkę prawa handlowego lub instytucję powierniczą;

(iii) jest beneficjentem osoby prawnej, spółki prawa handlowego lub instytucji powierniczej,

(iv) świadczy usługi na rzecz takiej osoby prawnej, spółki prawa handlowego lub instytucji powierniczej, niezależnie od istnienia formalnego kontraktu.

Krąg osób podlegających odpowiedzialności jest więc bardzo szeroki. Istotne jest, że – zgodnie z art. 30 Uchwały - zasady odpowiedzialności za naruszenie zasad etycznych, w tym w szczególności zasad określonych postanowieniami niniejszego Kodeksu Etycznego określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. Z kolei w Rozdziale 2 Kodeksu Etycznego  „Naczelne zasady etyczne obowiązujące w sporcie piłki nożnej” znajdujemy zasady, których złamanie rodzi odpowiedzialność na gruncie Kodeksu. O nich w kolejnych odcinkach.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portali prawosportowe.pl oraz nieolimpijskie.pl

Maciej Żyłka

prawnik

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.