List Czystości w koszykówce zgodnie z przepisami na sezon 2019 / 2020

autor: Maciej Żyłka

13.09.2019

List Czystości w koszykówce zgodnie z przepisami na sezon 2019 / 2020

Sporo ostatnio koszykówki na portalu prawosportowe.pl, ale to nie przypadek. Bardzo dobry występ reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata koszykarzy w Chinach może być dla tej dyscypliny w naszym kraju dużym krokiem w przód. Ostatnio dużo pisaliśmy o sędziach i sędziowaniu w koszykówce. Było też o zmianie barw klubowych, a dziś temat z tym związany nierozerwalnie i bardzo mocno z racji nazwy związany z koszykówką, bo to dzięki niej ta nazwa jest tak popularna. To list czystości, z ang. letter of celarance.

Został on uregulowany w § 94 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki. Wniosek o wydanie Listu Czystości (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu) składa klub przyjmujący czyli zamierzający pozyskać zawodnika do klubu aktualnego (obecnego) za pomocą skanu dokumentu przesłanego pocztą e-mail na adres podany na oficjalnej stronie internetowej właściwego WZKosz (czyli Wojewódzkiego Związku Koszykówki – przyp. M. Ż.), jednocześnie do właściwego WZKosz klubu aktualnego zawodnika oraz na adres transfery@pzkosz.pl.

Wniosek dotyczący zawodnika, który ma ważne zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych na dany sezon, nie podlega rozpatrzeniu i nie wymaga żadnej odpowiedzi klubu aktualnego (wydania promesy, odmowy lub listu czystości).

W przypadku zawodnika, który nie posiada statusu zawodnika-wychowanka, wniosek o wydanie Listu Czystości (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 10a do niniejszego regulaminu) może złożyć także sam zawodnik, zachowując wszystkie procedury opisane w niniejszym Regulaminie. Jeśli Wniosek wg wzoru 10a składa zawodnik posiadający status zawodnika-wychowanka, wniosek nie podlega rozpatrzeniu, klub zobowiązany jest niezwłocznie poinformować wnioskodawcę, że wniosek został złożony nieprawidłowo.

W odpowiedzi na wniosek wydawana jest Promesa Listu Czystości albo List Czystości lub Odmowa Wydania Listu Czystości. Wydanie Promesy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu) albo Listu Czystości (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 12 do niniejszego regulaminu) lub Odmowa Wydania Listu Czystości (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do niniejszego regulaminu) następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku dla wniosków złożonych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, a dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 czerwca w terminie 7 dni. Terminy te nie obowiązują, jeśli spełnione zostały warunki postawione przez klub w Promesie lub wyznaczone przez WZKosz lub PZKosz w procedurze opisanej w par. 99 ust. 2. W takim przypadku właściwy miejscowo WZKosz jest uprawniony do niezwłocznego, nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie spełnienia warunków, wystawienia Listu Czystości z urzędu (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 12a do niniejszego regulaminu).

Dla ważności złożonego wniosku i wydanej Promesy Listu Czystości konieczne jest, aby wniosek (lub Promesa) był pełny i zawierał wszystkie wymagane informacje. W razie wątpliwości, decyzję w tej sprawie podejmuje WZKosz właściwy miejscowo dla aktualnego klubu zawodnika lub - w przypadku transferu między województwami - PZKosz.

List Czystości wydawany jest przez klub macierzysty lub klub aktualny (w przypadku, gdy zawodnik zmieniał już wcześniej barwy klubowe) na pisemny wniosek zainteresowanego klubu potwierdzony przez zawodnika (Załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu) lub zawodnika - przypadku braku statusu zawodnika wychowanka (Załącznik nr 10a do niniejszego regulaminu).

W przypadku zawodnika wychowanka klub macierzysty może wydać Promesę Listu Czystości, określając proponowaną kwotę ekwiwalentu oraz termin, do którego Promesa jest ważna (nie krótszy niż 14 dni). Okres ważności promesy jest przedłużony na czas procedur, wynikających ze sporu, do czasu zakończenia tych procedur.

Promesa doręczana jest na adres e-mail podany we wniosku o List Czystości oraz przekazywana jednocześnie do wiadomości właściwego miejscowo WZKosz oraz na adres transfery@pzkosz.pl. List Czystości musi być kontrasygnowany przez WZKosz właściwy miejscowo dla siedziby klubu, z którego zawodnik odchodzi. Jeśli klub, z którego klub lub zawodnik miałby otrzymać List Czystości nie istnieje lub nie brał udziału we współzawodnictwie sportowym w koszykówce w odpowiedniej sekcji męskiej lub żeńskiej w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, List Czystości wydaje właściwy miejscowo WZKosz.

Przyczyną odmowy wydania Listu Czystości lub Promesy Listu Czystości może być uznanie, że zawodnik, o którego List Czystości złożono wniosek, posiada ważny kontrakt z klubem lub ważne zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych. To zastrzeżenie nie dotyczy zawodnika, który nie uczestniczył we współzawodnictwie sportowym w koszykówce w Polsce lub za granicą w okresie trzech pełnych sezonów, który w takim przypadku traci również status zawodnika-wychowanka.

Zobowiązania pieniężne i materialne zawodnika w stosunku do klubu nie są podstawą do odmowy wydania Listu Czystości lub Promesy Listu Czystości. Odmowa wydania Listu Czystości lub wezwanie do uzupełnienia niepełnego wniosku następuje na piśmie z podaniem uzasadnienia i doręczana jest na adres e-mail podany we wniosku o List Czystości oraz przekazywana jednocześnie do wiadomości właściwego miejscowo WZKosz oraz na adres transfery@pzkosz.pl.

Wniosek o List Czystości można wycofać pisemnie za pomocą procedury podobnej do wniosku o jego złożenie. Z kolei, złożenie kolejnego prawidłowego  wniosku o List Czystości tego samego zawodnika, unieważnia poprzedni wniosek i ustanawia nowe terminy wydania Listu Czystości, Promesy lub odmowy wydania.

Przekroczenie terminu wskazanego w przepisach na wydanie Listu Czystości stanowi podstawę wydania zawodnikowi przez właściwy miejscowo WZKosz, a w przypadku transferu między województwami przez PZKosz, Listu Czystości z urzędu oraz powoduje, że zawodnik traci status wychowanka, a klub macierzysty traci tym samym prawo do otrzymania ekwiwalentu za zawodnika-wychowanka.

Do rozstrzygania sporów między zawodnikiem a klubem uprawnione są:

- w przypadku zobowiązań - właściwy miejscowo dla klubu WZKosz;

- w przypadku zobowiązań i transferu między województwami - PZKosz;

- w przypadku umowy (kontraktu) - wskazany w umowie (kontrakcie) arbitraż. List czystości z urzędu wydaje uprawniony do rozstrzygania sporów organ,

- a w przypadku arbitrażu - PZKosz.

Decyzja w tej sprawie uzasadniana jest na piśmie i doręczana klubowi i zawodnikowi z urzędu.

List czystości jest ważny bezterminowo, ale wydanie licencji okresowej zawodnika na grę w klubie aktualnym po wydaniu przez ten klub listu czystości powoduje anulowanie ważności listu czystości. Z kolei okres ważności Listu Czystości może rozpoczynać się z dniem rozpoczęcia innego niż obecny sezonu, co musi być zaznaczone w treści listu czystości.

Z dniem wydania lub z dniem ważności listu czystości wydanego zgodnie z powyższą procedurą, wszystkie licencje okresowe zawodnika wydane na grę w klubie, którego list czystości dotyczy, zostają anulowane. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ wydający licencję okresową, po otrzymaniu informacji od właściwego WZKosz, w związku z otrzymaniem listu czystości w celu dokonania kontrasygnaty. Poza tym, wydanie licencji okresowej zawodnika na grę w klubie aktualnym po wydaniu przez ten klub listu czystości powoduje anulowanie ważności listu czystości.

List czystości należy wydać zawodnikowi bezwarunkowo, jeśli klub wycofał drużynę z rozgrywek w sezonie i jednocześnie nie uczestniczy w tym sezonie w rozgrywkach w kategorii wiekowej, w której zawodnik mógłby brać udział. Zapis ten nie dotyczy zawodników-wychowanków. Od  tej właśnie dezyji  czyli dotyczącej zawodnika-wychowanka czyli decyzji określonej w par 94 ust. 10 i 11 RWS przysługuje zawodnikowi i dotychczasowemu klubowi prawo wniesienia odwołania na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie. Wysokość kaucji odwoławczej ustala właściwy miejscowo WZKosz, a w przypadku transferu między województwami - PZKosz.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.