Nabycie wierzytelności stwierdzonej orzeczeniem sądu

autor: Agnieszka Trzaska

17.04.2018

Nabycie wierzytelności stwierdzonej orzeczeniem sądu

W obrocie gospodarczym dosyć często stosowaną praktyką między przedsiębiorcami jest stosowanie przelewu wierzytelności, m. in celem dokonania wzajemnych rozliczeń między poszczególnymi podmiotami. Coraz częściej również przedsiębiorcy decydują się na sprzedaż swoich wierzytelności, gdyż pozwala to na niemal natychmiastowe pozyskanie jakiejś części “zamrożonej” gotówki, a w przypadku zawarcia transakcji definitywnego zakupu przerzuca całe ryzyko odzyskania pieniędzy np. na firmę windykacyjną. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem przelewu mogą być wierzytelności w każdym niemal stanie prawnym, bardzo często dochodzi do sprzedaży należności stwierdzonych orzeczeniami sądów (wyrokami, nakazami zapłaty).

W takiej sytuacji już przy sporządzania umowy należy pamiętać, aby umowa przelewu wierzytelności (cesja) pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (cedentem) a nabywcą (cesjonariuszem) była sporządzona na piśmie z podpisami poświadczonymi notarialnie. Zgodnie bowiem z przepisem art. 788 § 1 KPC, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W związku z tym należy stwierdzić, że gdy nabywana wierzytelność objęta jest tytułem egzekucyjnym, możliwe jest uzyskanie przez nabywcę klauzuli wykonalności bezpośrednio na jego rzecz bez konieczności występowania o nowy tytuł egzekucyjny.

W celu uzyskania postanowienia o nadaniu orzeczeniu sądu klauzuli wykonalności umożliwiającej cesjonariuszowi przymusowe egzekwowanie należności na drodze egzekucyjnej, musi on wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem. Do wniosku nie trzeba załączać odpisu tytułu wykonawczego, należy natomiast uiścić stałą opłatę sądową w wysokości 50 zł. Oczywiście, jak już wyżej wskazano, do takiego wniosku należy również dołączyć dowód nabycia wierzytelności objętej orzeczeniem w postaci wspomnianego już dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.

Ekspert z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od przedsiębiorstw przesyłowych.

Agnieszka Trzaska

Adwokat

Kontakt z nami