Nagrody dla trenerów na podstawie rozporządzenia MSiT

autor: Konrad Makar

07.12.2018

Nagrody dla trenerów na podstawie rozporządzenia MSiT

29 listopada 2017 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu[1] (dalej: rozporządzenie). Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie, które zostało uchylone w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów[2]. W nowym akcie prawnym nie tylko uwzględniono zmiany wyraźnie wskazane w ustawie zmieniającej, ale także zmodyfikowano zakres podmiotowy, dzięki czemu możliwością otrzymania nagrody została objęta większa liczba trenerów.

Jak słusznie zauważył ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zgodnie z poprzednią regulacją nagroda pieniężna mogła zostać przyznana trenerowi prowadzącemu lub uczestniczącemu w szkoleniu oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Jednakże bez możliwości gratyfikacji pozostawała spora grupa szkoleniowców. Trenerzy ci z jednej strony, nie mieli wpływu na proces szkoleniowy zawodnika bezpośrednio przed osiągnięciem istotnych z pkt widzenia nagrody wyników, jednakże nie można było im odmówić niezaprzeczalnego i decydującego wpływu na rozwój jego dalszej kariery sportowej. Za trenerów niesłusznie pominiętych uznano: pierwszych szkoleniowców medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych[3].

Uzupełnienie spektrum podmiotów uprawnionych do nagrody o wyżej wymienionych trenerów, jest tym bardziej uzasadnione z uwagi na fakt, że to właśnie Ci „pierwsi” szkoleniowcy najczęściej potrafią właściwie oszacować potencjał sportowy młodego zawodnika i wskazać mu dalszy kierunek rozwoju. Ponadto to zazwyczaj dzięki nim sportowiec otrzymuje solidne fundamenty, psychiczne, motoryczne i techniczne, niezbędne do kontynuowania swojej przygody ze sportem.

W efekcie § 11 rozporządzenia przyjął następujące brzmienie:

  1. Nagroda, o której mowa w § 10 ust. 1, może być przyznana także trenerowi, który brał udział w początkowym procesie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące i od początku wywarł decydujący wpływ na rozwój dalszej kariery sportowej tego zawodnika.
  2. Przez początkowy proces szkolenia rozumie się przygotowanie zawodnika do zawodów i udział zawodnika w zawodach w kategorii wiekowej młodzika, juniora młodszego lub juniora, organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy.
  3. Trenerowi, który spełnia warunki określone w ust. 1 i 2, może być przyznana nagroda, w wysokości do 4,5‑krotności podstawy, jeżeli jego zawodnik zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych albo na mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
  4. Trenerowi, o którym mowa w ust. 1, nagroda za osiągnięcia danego zawodnika, o których mowa w ust. 3, może zostać przyznana tylko raz.
  5. Trenera, o którym mowa w ust. 1, wskazuje wnioskodawca oraz zawodnik w oświadczeniach, które wnioskodawca załącza do wniosku o przyznanie nagrody.

Przechodząc do procesu składania wniosku należy wskazać, że niezbędne elementy wniosku zostały zawarte w § 13. Są to m.in. oznaczenie trenera, któremu nagroda miałaby być przyznana, oznaczenie klubu, w którym pracuje, dane podmiotu składającego wniosek (powinien to być Polski Związek Sportowy) oraz uzasadnienie wraz z dowodami na osiągnięcie przez zawodnika wymaganych wyników. Zgodnie z § 14 nagroda może zostać przyznana jedynie raz w roku, nawet jeżeli zawodnik wielokrotnie osiągnie rezultaty stanowiące podstawę do ubiegania się przez trenera o wyróżnienie.

W § 15 natomiast ustawodawca sprecyzował nieprzekraczalne terminy, w których wnioski muszą być złożone, aby podlegały rozpatrzeniu przez właściwy departament ministerstwa sportu i turystyki. Kształtują się one następująco:

  • Dla osiągnięć uzyskanych przed dniem 31 października danego roku wnioski składa się do dnia 15 listopada;
  • Dla osiągnięć uzyskanych po dniu 30 października danego roku wnioski składa się do dnia 31 stycznia roku następnego.

Jeżeli zatem sportowiec osiągnął odpowiednie wyniki przed 31.10.2018 r., termin składania wniosków o przyznanie nagrody niestety minął. Z kolei w stosunku do sukcesów osiągniętych w listopadzie i grudniu 2018 r. odpowiedni wniosek można przesłać ministerstwu do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na oficjalnej stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki[4].

Artykuł dostępny również w formie PODCASTU. Posłuchaj TUTAJ.

 

 

[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 2171

[2] Dz.U. z 2017 r. poz. 1600

[3] Projekt rozporządzenia MSiT w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu z dnia 12.10.2017 r. wraz z uzasadnieniem i opisem skutków regulacji.

[4] https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-wyczynowy/nagrody

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Kontakt z nami