Niewykonywanie orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN

autor: Maciej Żyłka

11.09.2020

Niewykonywanie orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN

Ostatnia nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonana przez Zarząd PZPN na posiedzeniu 24 lipca stała się dla mnie asumptem do tego artykułu. Niewykonanie orzeczenia jest przewinieniem dyscyplinarnym w polskiej piłce nożnej sklasyfikowanym w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN jako inne przewinienie dyscyplinarne, a polega nie wykonaniu prawomocnego orzeczenia lub decyzji organu jurysdykcyjnego w terminie 30 dni od uprawomocnienia się takiej decyzji lub orzeczenia. Może też zgodnie z definicją z art. 104 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego polegać na przewlekłym wykonywaniu takiego orzeczenia lub decyzji.

Nowelizacja zmienia nieco katalog kar za to przewinienie, ale zanim przejdę do tego katalogu warto jeszcze nadmienić iż zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej po ostatniej jego nowelizacji, organami jurysdykcyjnymi PZPN są: Piłkarski Sąd Polubowny PZPN, Komisja Dyscyplinarna PZPN oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.

Zgodnie z art. 144 § 6 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności. Tym rygorem objęte są zgodnie z art. 142 § 2 wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

Pozostałe kary nie są objęte rygorem, choć zgodnie z art. 142 §1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

Skoro wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia, decyzji, to prawomocne stają się decyzje i orzeczenia niezaskarżone w terminie na odwołanie. Tak jest z orzeczeniami i decyzjami organów I instancji. Co do orzeczeniem organów II instancji, to są ostateczne i prawomocne w toku związkowej instancyjności z chwilą ogłoszenia. I takie prawomocne orzeczenie lub decyzję trzeba wykonać. Jej niewykonanie w terminie 30 dni lub  naraża ukarany podmiot na odpowiedzialność dyscyplinarną z art. 104.

Nowelizacja, o której mowa zmienia katalog kar zawężając go co do osób fizycznych. Za to przewinienie zgodnie z przepisami art. 104 RD wymierza się kary dwóm grupom podmiotów. Pierwsza grupa to kluby, a druga to osoby fizyczne: zawodnicy, trenerzy, sędziowie i działacze piłkarscy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 105 § 1. za niewykonanie w terminie 30 dni lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych PZPN, wymierza się kary:

1)klubom:

a)karę pieniężną do 50.000zł

b)zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych i czasowych) do klubu,

c)przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

d)czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,

e)wykluczenie z PZPN,

2)zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom piłkarskim:

a)karę dyskwalifikacji czasowej,

b)wykluczenie z PZPN.

We wcześniejszym brzmieniu, obowiązującym przed tą nowelizacją grupa podmiotów była szersza. Obejmowała bowiem swoim zakresem: zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, pośredników transakcyjnych i działaczy piłkarskich. Szerszy był też katalog kar, ponieważ obejmował:

a)upomnienie,

b)naganę,

c)karę pieniężną;

d)karę dyskwalifikacji czasowej,

e)wykluczenie z PZPN.

Obecnie pozostały już tylko dwie najbardziej surowe kary z tej listy czyli kara dyskwalifikacji czasowej oraz wykluczenie z PZPN.

Warto zaznaczyć, że organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w art. 104 §1 jest Komisja Dyscyplinarna PZPN. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego prawo do wniesienia odwołania do Najwyższej Komisji Odwoławczej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu decyzji wraz z uzasadnieniem.

Ponadto zgodnie z §3, kary wymierzane na podstawie § 1 mogą być zawieszone, obniżone lub uchylone przez organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji w przypadku wykonania orzeczenia.

Skoro napisałem o niewykonywaniu orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN to w jednym z kolejnych wpisów zajmę się przewinieniem uregulowanym w art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN - niewykonywaniem zobowiązań. Tu co prawda nowelizacji nie było, ale warto zwrócić uwagę na różnicę w przedmiocie regulacji między art. 104, a art. 105.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portali prawosportowe.pl oraz nieolimpijskie.pl

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.