Niższe opłaty za udział w rozgrywkach piłkarskich

autor: Maciej Żyłka

03.06.2019

Niższe opłaty za udział w rozgrywkach piłkarskich

Ostatnio sporo mówi się o zmianach w prowadzeniu rozgrywek piłkarskich w Polsce i przejęciu rozgrywek niższych szczebli od okręgowych związków piłki nożnej przez wojewódzkie związki piłki nożnej. Zmiany obowiązywać będą od 1 lipca 2019 roku, czyli już od sezonu 2019/2020. Pisałem już o tym kilka tygodni temu. Zmiany dotyczą nie tylko zmiany podmiotu prowadzącego rozgrywki z ozpn na wzpn, choć generalnie niewiele się zmienia, bo w miastach siedzibach ozpn-ów powstają biura wojewódzkich zpn-ów, ale zmienią się przede wszystkim koszty dla klubów, słowem będzie taniej.

Jak wiadomo, kluby niższych klas sporo wydawały dotychczas na rejestrację i uprawnianie do gry zawodników. Była ta „lwia część” jakimi dysponowały kluby w swoich budżetach, a warto pamiętać, że w małych A-klasowych, B-klasowych klubach się nie przelewa. Utrzymują się one z pieniędzy lokalnych małych przedsiębiorców czy z dotacji gminnych, a zawodnicy – amatorzy grają bardzo często bezpłatnie. Są oczywiście również wyjątki. Zdarzają się piłkarze na profesjonalnych kontraktach, ale to już nieco wyżej czy to w III czy IV lidze.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął kilka dni temu Uchwałę nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże Uchwały, roczna składka członkowska dla każdego klubu wynosi 12 złotych, czyli tak naprawdę 1 złoty miesięcznie.

Zgodnie z art. 1. ust. 2 Uchwały nr V/75, od sezonu 2019/2020 kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych zobowiązane będą do wnoszenia opłaty ryczałtowej za każdy sezon rozgrywkowy od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach na rachunek bankowy Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki w maksymalnej wysokości nie wyższej niż:

a) III liga – 2.000 zł,

b) IV liga – 1.300 zł,

c) Klasa Okręgowa – 1.000 zł,

d) A klasa – 650 zł,

e) B klasa – 300 zł,

f) C klasa – 300 zł,

g) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych – 12 zł.

Stawki podane w uchwale są maksymalne, więc Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki, może uchwałą swojego Zarządu na dany sezon rozgrywki wprowadzić stawki niższe od powyżej przytoczonych, ponieważ na mocy art. 1 ust. 6, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej może zmniejszyć, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną, wysokość maksymalnej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ust. 2, w zależności od sytuacji finansowej danego Związku.

Jeśli jednak tak by się nie stało, to koszty po stronie klubu i tak ulegają znacznemu zmniejszeniu, zważywszy, że zgodnie z art. 2 ust. 4:

Opłata, o której mowa w ust. 2 zawiera:

a) roczną składkę członkowską – w wysokości 12 zł, o której mowa w ust.1,

b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie,

c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie.

Nie będzie już zatem przy rejestracji nowych zawodników i uprawnianiu zawodników do gry udziału w rozgrywkach konieczności uiszczania opłat. Trzeba pamiętać, że uprawnienie zawodnika do udziału w rozgrywkach obejmuje tylko te konkretne rozgrywki. Jeśli mamy zawodnika w wieku juniora młodszego, możemy przecież uprawnić go np. do rozgrywek w których występuje drużyna naszego klubu w kategorii juniorów młodszych, do rozgrywek juniorów starszych, do rozgrywek np. IV ligi, w której gra nasza I drużyna i do rozgrywek klasy A, w której gra nasza druga drużyna. Zatem takie uprawnienie zawodnika do gry w każdej z tych czterech drużyn powodowało konieczność uiszczenia czterech opłat za uprawnienie do gry w danym sezonie. Teraz w ramach uiszczonego ryczałtu mieścić się będzie wszakże, jak opisałem powyżej także opłata z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie. Zatem nasz przykładowy klub poniesie, biorąc pod uwagę stawki maksymalne opłaty w wysokości 1300 złotych (IV liga), 650 zł (klasa A), czyli zapłaci 1950 złotych, ponieważ zgodnie z treścią Uchwały Zarządu PZPN nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku – kluby uczestniczące w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych pozostają zwolnione z obowiązku ponoszenia na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej opłat związanych z uczestnictwem w tych rozgrywkach.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Uchwały, Kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych są zobowiązane do uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 2 w następujących terminach:

a) W sezonie 2019/2020 – nie później niż do startu rozgrywek danej klasy rozgrywkowej,

b) W sezonie 2020/2021 i następnych – nie później niż na 14 dni przed startem rozgrywek danej klasy rozgrywkowej.

Ważne zastrzeżenie zawiera art. 2. Zgodnie z ust. 1, kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi, prowadzonych przez inny niż macierzysty dla danego klubu Wojewódzki Związek Piłki Nożnej dokonują opłaty ryczałtowej w wysokości pomniejszonej o kwotę rocznej składki członkowskiej określoną przez macierzysty WZPN. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kluby są zobowiązane do wniesienia rocznej składki członkowskiej bezpośrednio na rzecz macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej (art.  2 ust. 2).

Polski Związek Piłki Nożnej dofinansuje Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej od sezonu 2019/2020. Ma to związek ze zmniejszeniem przychodów WPZN-ów po wprowadzeniu omawianej Uchwały.

Zgodnie z Art. 3 ust. 1 Uchwały poszczególne wojewódzkie związki otrzymują następujące dofinansowanie:

Dolnośląski 527 295 zł

Kujawsko-Pomorski 249 520 zł

Lubelski 318 778 zł

Lubuski 311 931 zł

Łódzki 325 043 zł

Małopolski 550 594 zł

Mazowiecki 457 900 zł

Opolski 433 652 zł

Podkarpacki 469 153 zł

Podlaski 136 229 zł

Pomorski 295 697 zł

Śląski 777 450 zł

Świętokrzyski 122 225 zł

Warmińsko-Mazurski 179 728 zł

Wielkopolski 674 985 zł

Zachodniopomorski 381 961 zł

W sumie na dofinansowanie przeznaczonych zostało 6 212 140 złotych.

Wypłata dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nin. artykułu będzie następowała w dwóch równych ratach w następujących terminach:

a) I rata – do dnia 15 września danego roku kalendarzowego (począwszy od 2019 roku),

b) II rata – do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego (począwszy od 2020 roku).

W przypadku prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w sposób niezgodny z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku – Polski Związek Piłki Nożnej może wstrzymać lub odstąpić od dofinansowania danego WZPN przyznanego na podstawie stosownych uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym w szczególności od dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nin. artykułu. Uchwała obejmuje 5 sezonów rozgrywkowych tj. od sezonu 2019/2020 do 2023/2024 włącznie, a zmiana wysokości maksymalnych stawek określonych w art. 1 ust. 2 niniejszej Uchwały może nastąpić tylko w drodze uchwały Zarządu PZPN.

Jak zatem widać na niższych szczeblach rozgrywek, kluby odczują poprawę sytuacji finansowej. Udział w rozgrywkach będzie tańszy, zmniejszą się też opłaty za rejestrację i uprawnianie zawodników.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot PA)

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami