Nowe obowiązki platform internetowych. Czas na zmiany w regulaminach do 12 lipca

autor: Bartłomiej Szozda

09.07.2020

Nowe obowiązki platform internetowych. Czas na zmiany w regulaminach do 12 lipca

W ostatnich kilku tygodniach można sporo przeczytać o unijnym Rozporządzeniu nr 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. Ma ono wprowadzać znaczące zmiany w funkcjonowaniu rynku e-commerce oraz mieć wpływ podobny do tego jakie miało RODO dwa lata temu. Od razu powiem, że takie zapowiedzi są sformułowane na wyrost. Nie oznacza to jednak, że wpływ tego dokumentu będzie znikomy. Szczególnie dla niektórych uczestników internetowego handlu zmiany obowiązujące od 12 lipca będą miały duże znacznie.

Myślę, że w celu wyjaśnienia, dlaczego wpływ Rozporządzenia nr 2019/1150, nie będzie miał aż tak dużego wpływu na rynek e-commerce, należy wskazać podmioty które są zobowiązane do stosowania jego przepisów. Otóż, objęte działaniem tego rozporządzenia są: platformy pośredniczące w sprzedaży produktów i usług, a więc świadczące usługi pozwalające na zamieszczanie ofert sprzedaży i kojarzenia ze sobą sprzedawców z konsumentami (określani przez rozporządzenie jako: dostawcy usług pośrednictwa internetowego) oraz wyszukiwarek internetowych (a konkretnie ich właścicieli nazywanych: (dostawca wyszukiwarki internetowej). To właśnie te podmioty są zobowiązane do przestrzegania Rozporządzenia nr 2019/1150, a w związku z czym, do 12 lipca muszą wprowadzić konkretne zmiany w swoich regulaminach.

Rozporządzenie nr 2019/115  wprowadza szereg nowych obowiązków. Poniżej postaram się wymienić najważniejsze z nich, do których zastosowania są pośrednicy oraz wyszukiwarki internetowe:

 • Sformułowanie warunków korzystania z usług w sposób prosty i przystępny, udostępnienie ich kontrahentom (użytkownikom biznesowym) na każdym etapie wykonywania umowy, w tym przed jej zawarciem. Warunki muszą zawierać jasne reguły zawieszania, zakańczania lub ograniczania świadczenia usług w stosunku do konkretnych użytkowników biznesowych platformy. Warunki muszą wskazywać dodatkowe kanały dystrybucji oraz potencjalne programy partnerskie, jeżeli takie istnieją. W warunkach musi znaleźć się również nota o ich wpływie na prawa własności intelektualnej użytkowników.
 • Pośrednicy są zobowiązani do informowania swoich kontrahentów (użytkowników biznesowych) o wszelkich zmianach warunków korzystania z usług. Informacja musi być doręczona użytkowników na trwałym nośniku danych, przynajmniej na 15 dni przed planowanym wdrożeniem zmian. W tym czasie użytkownicy mogą wypowiedzieć umowę z pośrednikiem. W tym samym czasie mogą oświadczyć o rezygnacji z uprawnienia do wypowiedzenia umowy. W wyjątkowych sytuacjach termin 15-dniowy powinien zostać przedłużony (okoliczności te określa rozporządzenie).
 • Pośrednicy muszą poinformować użytkownika biznesowego o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia mu usług poprzez przekazanie decyzji z uzasadnieniem. Decyzja o zakończeniu musi być doręczona najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem (chyba że powodem jest wielokrotne naruszanie warunków świadczenia usług). Pośrednicy są zobowiązani do umożliwienia użytkownikom sytuacji ograniczenia, zawieszenia i zakończenia świadczenia usług w ramach wewnętrznego systemu rozpoznawania skarg.
 • Rozporządzenie wprowadza obowiązki w zakresie procesu, który określa ,,plasowaniem”, czyli potocznie mówiąc – w zakresie pozycjonowania. W ramach pozycjonowania, pośrednicy oraz wyszukiwarki internetowe powinny określić główne parametry plasowania. Opisane powinno zostać czy istnieje możliwość lepszego pozycjonowania za wynagrodzenie oraz jeśli tak, to w jaki sposób to przebiega. W przypadku, gdy pozycja użytkownika została zmieniona, ograniczona lub usunięta to użytkownik powinien zostać o tym poinformowany.
 • Dostawcy wyszukiwarek oraz pośrednicy internetowi muszą informować o zróżnicowaniu traktowania kontrahentów.
 • Pośrednicy internetowi muszą informować o tym jakie dane o swoich kontrahentach posiadają oraz jakie dane im udostępniają.
 • Dostawcy pośrednictwa muszą zapewnić swoim kontrahentom wewnętrzy system rozpatrywania skarg, który będzie dla nich łatwo dostępny, nieodpłatny, zapewniający rozpatrywanie skarg w rozsądnym terminie. Kontrahent korzystający z przewidzianej procedury powinien zostać poinformowany o sposobie jej zakończenia.
 • Pośrednik internetowy jest zobowiązany do wskazania dwóch mediatorów z których pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi.

Na podstawie powyższego wyliczenia widać, skąd wzięło się przekonanie o dużym znaczeniu nowego Rozporządzenia, które wchodzi w życie 12 lipca 2020 r., lista wprowadzanych obowiązków jest naprawdę długa. Zaznaczyć należy jednak, że nie dotyczy wszystkich użytkowników rynku e-commerce, a jedynie tych prowadzących platformy sprzedażowe oraz wyszukiwarki internetowe.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, zapewniający wsparcie podmiotom indywidualnym i korporacyjnym.

Bartłomiej Szozda

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.