Kilka tygodni temu Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonał nowelizacji Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Jest ona o tyle historyczna, że dokonana przez Zarząd, a nie jak do tej przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Taką kompetencję przyznała Zarządowi związku zmiana Statutu dokonana niedawno przez Walne Zgromadzenie.

Wcześniej uchwalanie zmian należało do wyłącznej kompetencji WZ. Uchwała nr XI/196 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, czyni zadość zaleceniom Kodeksu Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych.

Nowe brzmienie otrzymały przepisy art. 111 §1 i §2. Zgodnie z §1, organy dyscyplinarne są niezależne, a ich członkowie działają w sposób niezawisły, a w nowym brzmieniu §2, członkowie organów dyscyplinarnych są niezawiśli w sprawowaniu funkcji i podlegają jedynie Statutowi PZPN, niniejszemu regulaminowi i innym przepisom związkowym. Nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Wcześniej oba przepisy brzmiały następująco:

§1. Organy dyscyplinarne są niezależne.

§2. Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Znowelizowano także Tytuł Rozdziału VI (dotychczas: Odwołania – przyp. M. Ż.). Otrzymał on nowe, następujące brzmienie: „Odwołania i skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL.” . Dodano również nowy art. 147a w następującym brzmieniu:

147a. Ostateczne decyzje dyscyplinarne PZPN mogą być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie postępowania dyscyplinarnego decyzji Najwyższej Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem.

Tytułem komentarza warto wspomnieć, że nie-dyscyplinarne decyzje organów jurysdykcyjnych PZPN, np. rozgrywkowe podjęte np. przez Najwyższą Komisję Odwoławczą Polskiego Związku Piłki Nożnej w trybie odwoławczym, bądź skargi kasacyjnej od orzeczeń organów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej są ostateczne i prawomocne w związkowym toku postępowania i na nie przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego nie uległy zmianie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian do Statutu PZPN, przyjętych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN w dniu 30.10.2018 roku przez sąd rejestrowy.

Artykułu można posłuchać również jako PODCASTU.