Obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania z działalności

autor: Bartłomiej Szozda

11.06.2019

Obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania z działalności

Wielokrotnie, w naszych blogach przypominaliśmy o obowiązkach sporządzenia sprawozdania finansowego (w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego), zatwierdzenia sprawozdania finansowego (w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego) oraz złożenia sprawozdania finansowego do KRS-u (w terminie 15 dniu od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego). Pomimo tego, że wskazane wyżej obowiązki są bardziej powszechne to należy pamiętać o jeszcze jednym dokumencie finansowym którego sporządzenie jest obowiązkiem węższej grupy podmiotów, a którym jest sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie z działalności zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości sporządza kierownik jednostki, razem ze sprawozdaniem finansowym, a więc w tym samym terminie co sprawozdanie finansowe. Podmiotami, których kierownicy mają obowiązek przygotowania sprawozdania z działalności są:

  • spółki kapitałowe (sp. z o.o. i s.a.),
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
  • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
  • spółdzielnie,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej,
  • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
  • fundusze inwestycyjne zamknięte,
  • alternatywne spółki inwestycyjne.

Jednostki mikro oraz jednostki małe, po spełnieniu odpowiednich warunków (odpowiedniego sporządzenia sprawozdania finansowego), mogą zostać zwolnione z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności.

Kierownicy podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania z działalności oraz wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek sporządzenia tego sprawozdania w formie elektronicznej i podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdanie z działalności podlega złożeniu do KRS, podobnie jak sprawozdanie finansowe oraz w tym samym terminie jak sprawozdanie finansowe, czyli w ciągu 15 dniu od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Podobnie jak niesporządzenie oraz niezgłoszenie sprawozdania finansowego, niesporządzenie i niezgłoszenie sprawozdania z działalności są penalizowane w ustawie o rachunkowości i są czynami podlegającymi karze grzywny lub ograniczenia wolności, a w przypadku niesporządzenia sprawozdania nawet karze pozbawienia wolności.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym złożenie sprawozdania z działalności do KRS może odbyć się jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez jedną z osób wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców jako uprawnioną do reprezentowania danej jednostki lub upoważnionego właściwie radcę prawnego lub adwokata.

Jak widać na podstawie powyższych uwag nie wszystkie podmioty, które są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego muszą sporządzać sprawozdanie  z działalności. Należy jednak pamiętać, że mimo ograniczonego zakresu stosowania obowiązku sporządzenia tego dokumentu, ustawodawca traktuje go nie mniej poważnie, niż obowiązek sporządzenia i złożenia do KRSu sprawozdania finansowego.

Kontakt z nami